ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015

Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», που εδρεύει στην Κύπρο και διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 192, 11521 (στο εξής «Τράπεζα») με την από 19 Ιουλίου 2019 σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης, προέβη κατ’ εφαρμογή του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει, σε ανάθεση της διαχείρισης απαιτήσεων χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων, μέχρι τον Μάρτιο 2013, δανείων της και πιστώσεων (το οποίο – χαρτοφυλάκιο – δεν εξαγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στα πλαίσια της συμφωνίας εξαγοράς) στην εταιρεία με την επωνυμία «UCI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (στο εξής «UCI»), η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 236/10.07.2017).

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι η Τράπεζα έχει αποστείλει σχετική ατομική επιστολή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται με τις εν λόγω απαιτήσεις) η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως, ενδεικτικά, αυτή του οφειλέτη/συνοφειλέτη, εγγυητή, εμπράγματου οφειλέτη, ειδικού ή καθολικού διαδόχου των ανωτέρω, αντίκλητου ή πληρεξουσίου των ανωτέρω, δικηγόρου του ή μη, δικαστικού επιμελητή, καθώς και προσώπου κατά του οποίου είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίο είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, θα διαβιβαστούν με σκοπό τη διαχείρισή τους (κατ’ άρθρο 2 Ν. 4354/2015) στη UCI.

Η διαχείριση συνίσταται ιδίως στη λογιστική και νομική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεως συμβιβασμού ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η UCI νομιμοποιείται να ασκεί, ως μη δικαιούχος διάδικος, κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνει σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων. Τέλος, για τους σκοπούς της διαχειρίσεως, η UCI δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων από την UCI, καλούμε τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις απαιτήσεις αυτές να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την UCI, προκειμένου να τους παρουσιάσουν και να εξετάσουν από κοινού μια εναλλακτική εξωδικαστική πρόταση που θα τους επιτρέψει την οριστική απεμπλοκή τους από την συγκεκριμένη οφειλή και τις νομικές συνέπειες αυτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ UCI
Τηλ
.: 2107491800
e-mail: [email protected]
Διεύθυνση: Αγγέλου Πυρρή 5, 115 27, Αθήνα

Ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων ότι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή να ενημερωθούν ποια προσωπικά τους δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, όπως και την προέλευσή τους. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Για να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, ή εάν έχουν απορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο στον ιστότοπο της Τράπεζας (http://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr).

Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected].

Τέλος, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία προσβάλλει τα δικαιώματα τους με οποιονδήποτε τρόπο έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα, (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600,[email protected], www.dpa.gr) ή στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο (Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, +357 22818456, commissioner dataprotection.gov.cy, http://www.dataprotection.gov.cy).

Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα των υποκειμένων είναι διαθέσιμες στην αναλυτική ενημέρωση που βρίσκεται στον ιστότοπο της Τράπεζας υπό https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/privacy-notice/.