Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

3' 11" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η υποβολή προτάσεων στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και έχουν ανακοινωθεί ήδη τέσσερις αποφάσεις ένταξης έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 77,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, αυτή θα παραμείνει «ανοιχτή» για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατομμύρια ευρώ) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/6/2020).

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων –κατά προτεραιότητα– των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά / Κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις¹, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα:

• Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

• Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

• Εχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ² εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε, πρότυπα χωρών προορισμού (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

Επιπλέον, ενισχύονται δαπάνες:

α) Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ). Επισημαίνεται ότι οι νέες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ που η επιχείρηση διέθετε το έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

β) Τεχνικές μελέτες μηχανικού.

γ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας (έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

δ) Ψηφιακή προβολή (έως 15.000 ευρώ).

ε) Μεταφορικά μέσα (έως 50%).

στ) Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Υψος ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Τα εγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και από την κατηγορία της ενισχυόμενης δαπάνης, κυμαίνεται δε από 50% έως 65% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Oι αιτήσεις

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση, δηλαδή οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

1. Υπενθυμίζεται ότι: ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

2. ΕΜΕ: Ετήσια Μονάδα Εργασίας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή