ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντός 15 ημερών οφείλουν να αναρτήσουν οι ιδιωτικές κλινικές τιμοκαταλόγους

Εντός 15 ημερών οφείλουν να αναρτήσουν οι ιδιωτικές κλινικές τιμοκαταλόγους

Προθεσμία 15 ημερών ώστε να δημοσιοποιήσουν στην ιστοσελίδα τους, σε εμφανές σημείο, και στο λογιστήριό τους τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν, δίνει σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές, εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Με στόχο τον έλεγχο διαφάνειας στις τιμές για υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές και κατά συνέπεια την προστασία του καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία ζητεί την απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ζητούν από τις ιδιωτικές κλινικές, εντός 15 ημερών από τη λήψη της εγκυκλίου, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριό τους, του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές.

Σε αυτόν θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό για τον καταναλωτή οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ιδιώτες-πελάτες, καθώς και η διαμόρφωση αυτών κατόπιν χρήσης είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα είτε ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία συνεργαζόμενη με τις ιδιωτικές κλινικές.

Μάλιστα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης προσιτής και πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε να είναι δυνατή σε αυτούς η διαμόρφωση σαφούς εικόνας ως προς τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας που τους ενδιαφέρουν, θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κυρώσεων.