Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3' 15" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης  Απριλίου 2016

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59 (στο εξής «Τράπεζα»), έχει συνάψει σύμβαση πώλησης και προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση με σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 157/25-06-2003) που απορρέουν από χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από δάνεια σε μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα 2006 – 2018. Σε ασφάλεια των ως άνω απαιτήσεων υφίστανται εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι, η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία ειδικού σκοπού Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company, που εδρεύει στην Ιρλανδία, 5th floor, The Exchange, George’s Dock, Ifsc, Δουβλίνο 1, (εφεξής «αποκτώσα εταιρεία») και η διαχείριση τους θα  ανατεθεί από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με έδρα τη  Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 209-211 (Τ.Κ. 171 21). τηλ επικοινωνίας 2130106899 (εφεξής «η διαχειρίστρια εταιρεία»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Aπόφαση 207/1/29.11.2016  της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 970/22.03.2017)). Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου συνεπεία της ως άνω τιτλοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Εν όψει των ανωτέρω και για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης (δεδομένου ότι η Τράπεζα αφενός έχει ήδη αποστείλει σχετικές έγγραφες ενημερώσεις στα ενεχόμενα φυσικά πρόσωπα – δανειολήπτες και εγγυητές – και αφετέρου έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της «Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/ συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, στην αποκτώσα εταιρεία Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company, που εδρεύει στην Ιρλανδία, 5th floor, The Exchange, George’s Dock, Ifsc, Δουβλίνο 1 και εν συνεχεία θα τύχουν επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για το σκοπό της διαχείρισής τους από τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) (α) αναφορικά με το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων απευθυνόμενα εγγράφως προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή απευθείας με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, [email protected]), σημειώνεται δε ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή τους μπορούν να ανατρέχουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr), (β) αναφορικά με το σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων μετά την ολοκλήρωση της ως άνω τιτλοποίησης, απευθυνόμενοι εγγράφως στη διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Νέα Σμύρνη (Τ.Κ. 171 21), email: [email protected]), σημειώνεται δε ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία διαχείρισης μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Cepal Hellas στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cepal.gr/policy.html.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή