ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις οι ισχυροί στον κλάδο leasing

Αναδιάρθρωση εκ βάθρων εξελίσσεται στον κλάδο του leasing, στον οποίο αναδεικνύονται τρεις νέες δυνάμεις που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις των μητρικών τραπεζών και θα ελέγχουν άνω του 60% της εγχώριας αγοράς.

Ετσι, η συγχώνευση της δι’ απορροφήσεως Alpha Bank από την Εθνική, της ETBA με την Πειραιώς και παλαιότερα της τράπεζας Εργασίας από την EFG-Eurobank, δημιούργησαν τις Alpha Leasing στο άρμα της οποίας έχει ήδη προστεθεί η Ιονική Leasing και «επιβαίνει» η Εθνική Leasing, η EFG-Eurobank Leasing που απορροφάται από την Ergoleasing και η Πειραιώς Leasing που απορροφά την OTE Leasing, ενώ προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί και με την ETBA Leasing, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης της ETBA Bank από την Πειραιώς. Στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, τα τρία νέα σχήματα των εταιρειών leasing θα αποκτήσουν σχεδόν ισοδύναμα μερίδια αγοράς. Συγκεκριμένα, η νέα Alpha Leasing θα ελέγχει περί το 24%, ενώ ανάλογο μερίδιο θα αποκτήσει και η νέα Πειραιώς Leasing, ενώ η νέα EFG Eurobank-Ergasias θα ελέγχει το 22,74%. Στο προσεχές διάστημα και σύμφωνα με τις ισχύουσες ενδείξεις, τα νέα σχήματα θα στρέψουν τις προσπάθειές τους στην εσωτερική τους αναδιάρθρωση, ενώ οι συνέργειες που δημιουργούνται μέσα από τις συγχωνεύσεις θα επιφέρουν αρχικώς οικονομίες κλίμακος και μείωσης του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, εκφράζεται αμεσότερα, η συμπληρωματικότητα των προσφερόμενων προϊόντων, των γνώσεων, των εμπειριών, της φήμης και της πελατείας των εταιρειών, ενώ αποκτάται μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια που είναι αναγκαία για την ανάληψη νέων μεγάλων συμβάσεων όπως εκείνες των ακινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοικήσεις των εταιρειών φαίνεται πως συγκλίνουν στη θέση ότι η ανταγωνιστικότητά τους θα ενισχυθεί όχι μέσω μείωσης των τιμών και των επιτοκίων, αλλά μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών και της αύξησης των προϊόντων τους.

Σε μειώσεις των επιτοκίων τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις από 0,25 έως και μισή μονάδα, προχώρησε επίσης και η Τράπεζα Αττικής.