ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ATZENTA

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά δρχ. 85.824.393.767 ή ευρώ 251.869.093,96, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη: α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 9.907.289.213 ή ευρώ 29.074.950 και β) Μείωση του τηρούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό δρχ. 75.917.104.554 ή ευρώ 222.794.143,96.

B ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 11:00, στην έδρα της στο Μαρούσι, στον κινηματογράφο VILLAGE ROADSHOW GREECE Α.Ε., αίθουσα 6, Φραγκοκλησιάς και Γρανικού 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την έγκριση των σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της εταιρείας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ) και την έγκριση τροποποίησης δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και της εκ των ιδρυτριών της Ανώνυμης Εταιρίας Vodafone Group Plc.

B NEXTNET Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 14:00, στην έδρα της στη Γλυφάδα, Λ. Βουλιαγμένης 187, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την έγκριση των σχεδίων σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της εταιρείας NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με απορρόφηση από την εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, την εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών και τη ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων.

ΠΕΜΠΤΗ 29 NOEMBPIOY

B KEGO Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις16:00, στα γραφεία της έδρας της, στο 1ο χλμ. της Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, την ανάθεση εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την έγκριση αλλαγής χρήσης, αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά.

Β ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 10:00, στα γραφεία της στην Πέρνη Ν. Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω μετατροπής σε ευρώ και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού και τον καθορισμό μισθών των μελών του Δ.Σ.