ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» δέχεται αιτήσεις από τον Φεβρουάριο του 2019 και έχουν ανακοινωθεί ήδη επτά αποφάσεις ένταξης έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 224 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, αυτή θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/6/2020).

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί βάσει της τελευταίας τροποποίησης της πρόσκλησης ως προς τη διάρκεια υλοποίησης, το μισθολογικό κόστος κ.λπ.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων –κατά προτεραιότητα– των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά / Κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα: i. Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ii. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙII «Επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης iii. Εχουν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ1 εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη διαχειριστική αρχή της δράσης ανακοινώθηκε διευκρίνιση σχετικά με επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» μετά την 01-01-2020 και πριν από την υποβολή των ετήσιων επίσημων φορολογικών εντύπων (Ε3 / ισολογισμός) για τη χρήση του 2019. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης θεωρείται το έτος 2019. Συνεπώς, στην αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να επισυναφθεί μεταξύ άλλων και το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων για το έτος 2019 (μαζί με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση τέλους). Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει το ως άνω έντυπο του 2019 στο Τaxisnet, δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη δράση, διαφορετικά η αίτηση δεν θα μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και συνεπώς επιλέξιμη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης [έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (ΠΕΣ)].

II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (έως 100% του ΠΕΣ).

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (έως 100% του ΠΕΣ).

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε., πρότυπα χωρών προορισμού (έως 100% του ΠΕΣ).

Επιπλέον, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% του ΠΕΣ, 30.000 ευρώ για δύο ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της καθεμιάς). Επισημαίνεται ότι οι νέες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ που η επιχείρηση διέθετε το έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

β) Τεχνικές μελέτες μηχανικού.

γ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας (έως 25% του ΠΕΣ).

δ) Ψηφιακή προβολή (έως 15.000 ευρώ του ΠΕΣ).

ε) Μεταφορικά μέσα (έως 50% του ΠΕΣ).

στ) Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Υψος ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Τα εγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και από την κατηγορία της ενισχυόμενης δαπάνης, κυμαίνεται δε από 50% έως 65% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΜΕ1: Ετήσια Μονάδα Εργασίας.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.