ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 23,7 εκατ. ευρώ το 2019 για την Attica Bank

Ζημίες 23,7 εκατ. ευρώ το 2019 για την Attica Bank

Ζημίες προ φόρων και προβλέψεων της τάξης των 23,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Attica Bank, στη χρήση 2019, όπως ανακοίνωσε, λόγω της μείωσης κατά 44,1% που σημείωσαν τα λειτουργικά έσοδά της. Το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 12% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα συνεχιζόμενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του έτους. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση 36,7% έναντι του 2018, ενώ τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2018 (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης, κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους την 5/12/2017. Από τις συναλλαγές αυτές ο όμιλος κατέγραψε κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων είχαν μείωση 24,3%.

Οι ζημίες προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 4,7 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 συμπεριλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 47 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης (Metexelixis). Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με το τέλος του 2018.