ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων στην Πελοπόννησο

Πρόγραμμα ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων στην Πελοπόννησο

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Οπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η δράση αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, ο δε συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια συμμετοχή) ανέρχεται σε 3.890.000 ευρώ. Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά σημεία της πρόσκλησης.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι: α) Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Επιλέξιμοι κλάδοι για υποβολή αιτήσεων στήριξης είναι οι ακόλουθοι: α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, β) γάλα, γ) αυγά, δ) σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ε) ζωοτροφές, στ) δημητριακά, ζ) ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), η) οίνος, θ) οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), ια) φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, ιβ) σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ιγ) ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις: α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους. β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του παραρτήματος Ι της συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (1). γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείων. δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά την περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της δράσης. ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%.
στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων, καθώς μέσων εσωτερικής μεταφοράς(όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

• Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία ετικέτας προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 έως 600.000 ευρώ ενώ η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού, με δυνατότητα προσαύξησης άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-421-tis-perifereias-peloponnisoy.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 6η Ιουλίου 2020.

(1) Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.