ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θεσπίζεται αυστηρότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

thespizetai-aystirotero-plaisio-etairikis-diakyvernisis-2385602

Αυστηρότερους κανόνες στην εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να θωρακίσει τις επιχειρήσεις από φαινόμενα όπως αυτό της Folli Follie, θέτει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ενσωματώνεται σχετική κοινοτική οδηγία. Στο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

– Η υποχρέωση των εισηγμένων να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ούτως ώστε να συγκροτείται από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

– Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά, για τις αρμοδιότητες των μελών διοικητικών συμβουλίων προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Προβλέπονται ρητά οι ελάχιστες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

2. Εισάγονται δύο νέες επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, μία επιτροπή αποδοχών, που θα διαμορφώνει και θα ελέγχει την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, και μια επιτροπή υποψηφιοτήτων, η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την επιλογή προσώπων ως μελών του Δ.Σ.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η υποχρεωτική θέσπιση κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθώς επίσης υποχρέωση μέριμνας για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας και των σημαντικών θυγατρικών της. Εξάλλου, αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Εισάγεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους, αλλά και μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.). Στόχος των ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι η σύσταση και λειτουργία ΟΕΕ στην Ελλάδα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα πρότυπα και άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Επιπλέον, αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.