Σχέδια καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σχέδια καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3' 26" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ανέρχεται σε 6.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Ερευνα και Ανάπτυξη στους κλάδους: Αγροδιατροφή, Δομικά Υλικά, Κλωστοϋφαντουργία – Ενδυση, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Στους ανωτέρω κλάδους, η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

2. Δραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014).

Η κάθε πρόταση μπορεί να αφορά είτε μόνο μία από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Το κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

• Μία επιχείρηση.

• Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους.

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

• Μία ή ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα. Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα.

Δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι φορείς που είναι επιλέξιμοι να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι επιχειρήσεις δηλαδή, κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα στην παρούσα πρόσκληση, για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση, ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν δηλαδή βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.

• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση.

• Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

• Να υποβάλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

• Η ιδιωτική συμμετοχή να μην υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ανάλογα με το είδος του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν:

• δαπάνες προσωπικού,

• δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,

• δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

• πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

• μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης),

• δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,

• δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης εξαρτάται από τον φορέα, το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να φτάσει για τις επιχειρήσεις στο 80% της αξίας των επιχορηγούμενων δαπανών για σχέδια κατηγορίας Α. Για την κατηγορία Β «Καινοτομία για ΜΜΕ» η ένταση της ενίσχυσης είναι 50%.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tinyurl.com/wqdvsee.

Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 30.9.2020.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT