ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κλάδο των χρηματοοικονομικών

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κλάδο των χρηματοοικονομικών

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τους οργανισμούς παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών την επόμενη διετία, με βάση παγκόσμια έρευνα που αξιολογεί το τρέχον επίπεδο υιοθέτησης της από τον κλάδο. Αυτό εκτιμά το 77% των ανωτέρων στελεχών του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ρωτήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ το 85% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει ήδη εισαγάγει την τεχνητή νοημοσύνη και αναμένει να τη χρησιμοποιήσει σε νέες εφαρμογές στο άμεσο μέλλον. Επιπροσθέτως, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των συμμετεχόντων εκτιμούν ότι θα αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη κατά την επόμενη διετία, για την άντληση νέων εσόδων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και την εξυπηρέτηση και προσέλκυση πελατών.

Η αυξημένη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συνεπάγεται και προκλήσεις. Το 80% των ανώτερων στελεχών αναφέρει την ποιότητα των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού, ως τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή της. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν κυρίως αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θεωρούν, κατά 80%, ότι τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προς τα συστήματα αυτά, καθώς και η υιοθέτησή της τεχνολογίας από τους χρήστες.

Η έρευνα, που συγχρηματοδοτήθηκε από την EY και την Invesco, εκπονήθηκε από το Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) του Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge, και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής του χρηματοοικονομικού τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σημειώνει ότι «η πανδημία της COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για καινοτομία και, σε πολλές περιπτώσεις, επέσπευσε τον μετασχηματισμό πολλών οργανισμών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή τους. Η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, θα προσαρμοσθούν και θα ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία, θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, ποιοι θα κυριαρχήσουν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, κατά τα επόμενα χρόνια. Πέρα, πάντως, από τα προφανή οφέλη και τις δυνατότητες των νέων αυτών τεχνολογιών, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθούν και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι. Η ενσωμάτωση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί έναν από τους 10 κορυφαίους κινδύνους που θα πρέπει να διαχειριστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την επόμενη δεκαετία, όπως κατέδειξε και πρόσφατη ερευνά της EY».