ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργαλεία για επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ

Εργαλεία για επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ

Τα επενδυτικά, χρηματοδοτικά προϊόντα κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου Greek Green Funds και Συνεπένδυση- Coinvestment Fund, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων δημιούργησαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και το υπουργείο Ανάπτυξης. «Πιστεύουμε ότι, όπως και τα προηγούμενα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, θα έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό και θα κάνουν σύντομα τη διαφορά» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.

«Οι επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια είναι καταλυτικές, τόσο για τη γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όσο και για τη μεγέθυνση και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων» δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Μέσω των δύο αυτών εργαλείων επιχειρείται η προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και μέσω μόχλευσης η χρηματοδότηση «πράσινων» έργων και επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας άνω των 3 δισ. ευρώ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ΕΑΤΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις στις προσκλήσεις των δύο προγραμμάτων Greek Green Funds και Συνεπένδυση-Coinvestment Fund.

Στο Greek Green Funds, που συνοδεύεται με εθνική συμμετοχή 400 εκατ. ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω μετατρέψιμων ομολογιών ή/και μέσω ομολόγων με δικαίωμα απόληψης, σε νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εταιρείες Ειδικού Σκοπού-Εργου.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτές να διατηρούν εγκατάσταση τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και να έχουν ως σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών ή άλλων φυσικών πόρων, την κυκλική οικονομία (ανακύκλωση, βιομάζα/βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από μορφές ανανεώσιμων πηγών κ.λπ.  Η συνολική μόχλευση, μέσω του Greek Green Funds, αναμένεται να είναι τουλάχιστον 6, που αντιστοιχεί σε συνολικές επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ.

Στο Coinvestment Fund, που έχει εθνική συμμετοχή 100 εκατ. ευρώ, τα ενδιαφερόμενα εγχώρια και ξένα venture capital – private equity μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ για την υλοποίηση συνεπενδύσεων με τη μορφή ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε μικρομεσαίες ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις.