ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύρυνση ζημιών για τον όμιλο Νίκας στο α’ εξάμηνο

Ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά
φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, στο α΄
εξάμηνο του 2012, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο του
2011.

Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
σημείωσε πτώση κατά 4,1% και ανήλθε στα 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 34,3
εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας, το ενοποιημένο μικτό κέρδος
διαμορφώθηκε στα 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας μείωση κατά 6,2%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους
ανήλθε στο 36,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 37,6%,
το α΄ εξάμηνο του 2011.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 643 χιλ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ.
ευρώ, το 2011, ενώ το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 1
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 675 χιλ. ευρώ. Τα ενοποιημένα EBT
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ.
ευρώ. Το ενοποιημένο EAT ανήλθε σε ζημίες 3,85 εκατ. ευρώ έναντι
ζημιών 2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας
ΑΒΕΕ, το α΄ εξάμηνο του 2012, διαμορφώθηκε στα 31,2 εκατ. ευρώ
έναντι 33,2 εκατ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο του 2011, μειωμένο κατά 6,1%.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 3,7%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους
βελτιώθηκε κατά περίπου 1 μονάδα βάσης και διαμορφώθηκε στο 35,6%
επί του κύκλου εργασιών έναντι 34,7%, το α΄ εξάμηνο 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, το α΄ εξάμηνο 2012, σε 275 χιλ.
ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, το α΄εξάμηνο 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων, (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 892 χιλ. ευρώ έναντι κερδών
597 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2011.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) υποχώρησαν, κατά το α΄
εξάμηνο 2012, σε ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ.
ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων
(ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ.
ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2011.


Πηγή: ΑΜΠΕ