ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ριντένκο: Ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων για εξυγίανση

Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης εταιρείας Ριντένκο
αποτελεί προϋπόθεση για την εξυγίανση και συνέχιση της
δραστηριότητας του ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
διοίκησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δεδομένα το πέρας της
διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 και την μη εξωδικαστική
ολοκλήρωση μέχρι σήμερα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη
συμφωνίας με τους πιστωτές της Ridenco Commercial, την καταγγελία
των συμβάσεων συνεργασίας από τους αλλοδαπούς συνεργαζόμενους
οίκους, την αβεβαιότητα για την συνέχιση της δραστηριότητας του
ομίλου εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, και τα αρνητικά
ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου στις 30.06.2012.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας Ριντένκο μετά από απόφαση
του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών τελούν σε αναστολή
διαπραγμάτευσης.

Στα τέλη του εξαμήνου 2012, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε αύξηση κατά 17,7% σε σχέση με
το 2011.

Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 81,8 ποσοστιαίες
μονάδες σε 13% περίπου λόγω των αυξημένων προσφορών, παρά την
εξοικονόμηση εξόδων διοίκησης και διάθεσης είχε ως αποτέλεσμα την
συνέχιση των αρνητικών αποτελεσμάτων σε λειτουργικό επίπεδο
(ΕΒΙΤDΑ), αντίθετα δε η μη ύπαρξη διαγραφής υπεραξίας θυγατρικών
και των μικρότερων ζημιών από απομείωση αξίας παγίων επέφεραν
μείωση των ζημιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους
στα 8,6 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ περίπου για το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Μειωμένες για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου
(συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες) ήταν και οι ζημίες μετά από
φόρους που ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.


www.kathimerini.gr