ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων κατά 30% το 2002 ο ομιλος Mevaco

Στο ύψος των 11,8 εκατ. ευρώ εκτιμά η διοίκηση της Mevaco ότι θα ανέλθουν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2002, καταγράφοντας άνοδο +30% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας προβλέπεται από τη διοίκηση της μεταλλουργικής εταιρείας να αυξηθούν το 2002 σε ποσοστό +3% και να ξεπεράσουν τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι εκτιμήσεις της διοίκησης προβλέπουν ότι οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% και να ανέλθουν στα 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15% έναντι της οικονομικής χρήσης του 2001 και να ξεπεράσουν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αυτήν τη περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των θυγατρικών εταιρειών Mevapower και Mevaco Βορείου Ελλάδος, τα οποία και θα επιτρέψουν τη βελτίωση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα θυγατρική Mevatanco που ιδρύθηκε πριν από 3 μήνες και θα δραστηριοποιηθεί στις αρχές του 2003, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου. Στο εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, η Mevaco εμφάνισε ικανοποιητική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 22,54% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001 και διαμορφώθηκε σε 6,01 εκατ. ευρώ έναντι 4,91 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2001, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,94% και ανήλθαν στα 1,168 εκατ. ευρώ από 1,007 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος του 2001. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Mevaco, σε ενοποιημένη βάση, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 50,71% και ανήλθαν στα 9,66 εκατ. ευρώ έναντι 6,41 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2001. Τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 2,51% και διαμορφώθηκαν στα 1,14 εκατ. ευρώ έναντι 1,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.