ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

TPITH 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10:00, στα γραφεία της έδρας της, στην ΠΕΡΝΗ, Ν. Καβάλας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση της απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/1/2003 και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

VΙVΕRΕ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στις 13:00, στα γραφεία της έδρας της, Πλατεία Παναγοπούλου – Αγρίνιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και την έγκριση απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΓΑΔΑΣ ΕΠΕ» και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.», χωρίς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10:30, στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 2, που αφορά τον σκοπό και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ. Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της, στην Αθήνα (Κανάρη 24, 4ος Οροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 625.239,18 προς συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών δι’ αναλογικής μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10:00, στην Καλαμάτα, επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.