ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε»

Το πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε» εντάσσεται στη Δράση 2.5.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης, αναφορικά με την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια.

Η αντιμετώπιση από το κοινό της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο γεγονός αυτό οφείλεται άλλωστε και η σημαντική διαφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών-μελών, που έχουν εφαρμόσει τέτοια συστήματα. Ενας άλλος σημαντικός παράγοντας που συντελεί στη διαφοροποίηση αυτή είναι και η ύπαρξη και λειτουργία διαφορετικών μηχανισμών και συστημάτων πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα ποσοστά των πελατών οι οποίοι θεωρούν ότι μια εταιρεία που εφαρμόζει τέτοιου είδους συστήματα προσφέρει προϊόντα ανώτερα του ανταγωνισμού, παρουσιάζουν σημαντικές αυξητικές τάσεις. Είναι επίσης γνωστό ότι για κάποιες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών η πιστοποίηση σύμφωνα με κάποιο Σύστημα Διαχείρισης π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι απαραίτητη. Οι πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) και ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια) των επιχειρήσεων είναι ελάχιστες και παρά τη σοβαρότητά τους τόσο στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων (HACCP), όσο και στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, δεν παρατηρείται προθυμία υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν σε όλο και αυξανόμενο βαθμό να συνειδητοποιούν τη σημασία της πιστοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω συστήματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πιστοποίηση μιας εταιρείας σύμφωνα με κάποιο σύστημα διαχείρισης απαιτεί προσαρμογή της νοοτροπίας της επιχείρησης σε πιο σύγχρονες μεθόδους με την αντίστοιχη συνδρομή κάποιου ειδικευμένου συμβούλου. Αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων συντελεί σημαντικά στη βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, στην ορθή χρήση των παραγωγικών πόρων και στη διασφάλιση σταθερής ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Δράση 2.5.2. του Αξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι 15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2004.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών και τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν έως 250 άτομα, λειτουργούν τουλάχιστον δύο έτη, με μέσο όρο κύκλου εργασιών της διετίας έως 35.220.000 ευρώ (12 δισ. δρχ.) και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

Εξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα

– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του άνθρακα και χάλυβα, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας.

-Τα εργαστήρια και οι φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης, των οποίων η οργάνωση και η τεχνική επάρκεια μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπίστευσης σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 45000.

– Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001:2000, ΕΛΟΤ 1416 ή ΕΛΟΤ 1801.

Οι υποψήφιες για ένταξη επιχειρήσεις θα πρέπει:

– Να υποβάλλουν μία μόνο πρόταση έργου.

– Για την προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, με κατάλληλο Σύμβουλο Πιστοποίησης, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά δικό τους προσωπικό, εφόσον τούτο διαθέτει επαρκή κατάρτιση για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

– Να διαθέτουν μόνιμο προσωπικό έως 250 άτομα, για διάστημα ενός έτους τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

– Να λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον δύο (2) έτη.

– Εφόσον το έργο εγκριθεί, η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης θα γίνει από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο είτε από το ΕΣΥΔ είτε από Φορέα μέλος της συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση.

– Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (60%), εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων διαφέρει ανάλογα με το πρότυπο πιστοποίησης και έχει ως εξής:

– Για την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης υφισταμένων συστημάτων σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 900:1994, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 24.900 ευρώ.

– Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 17.600 ευρώ.

– Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 23.500 ευρώ.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 29.100 ευρώ.

Η πρόταση μπορεί επίσης να αφορά ένα ή δύο ή και τα τρία πρότυπα ταυτόχρονα.

Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα ποσά:

– Δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο.

– Αφορούν το σύνολο της δαπάνης που συνίσταται σε δημόσια δαπάνη (40%) και ίδια συμμετοχή (60%).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

– Αμοιβές Συμβούλων (Αμοιβή κατάλληλου Συμβούλου Πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης).

– Δαπάνη πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες:

– Προμήθειας εξοπλισμού.

– Μισθοδοσίας προσωπικού.

– Που αποσκοπούν στην περιοδική συντήρηση υφιστάμενου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

– Που πραγματοποιούνται πριν από την υποβολή της πρότασης για ένταξη.