ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου η δημόσια πρόταση τής Vodafone για την Panafon

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2004 και και ώρα 2.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), τελειώνει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Vodafone Group Plc προς τους μετόχους της Vodafone-Panafon. Εκ παραδρομής ανεγράφη στο χθεσινό φύλλο της «K» ότι η δημόσια πρόταση θα ολοκληρωθεί σήμερα 15 Ιανουαρίου 2004.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια πρόταση ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και το τίμημα που θα καταβάλει η Vodafone Group Plc ανέρχεται σε 6,18 ευρώ ανά μετοχή της Panafon, το οποίο είναι οριστικό και δεν πρόκειται να αυξηθεί. Επιπλέον, η μητρική αγγλική εταιρεία θα καταβάλει στους μετόχους που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη δημόσια πρόταση τα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% δικαιώματα εκκαθάρισης, που επιβάλλονται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των εγκύρως προσφερομένων μετοχών της δημόσιας πρότασης.

Συνεπώς, η Vodafone θα καταβάλει το σύνολο του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχόμενους μετόχους. Υπό την προϋπόθεση ότι η αγγλική εταιρεία θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό ίσο προς ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Panafon, η Vodafone προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Ρanafoαπό το Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 22 Δεκεμβρίου 2003, η Ρanafoείχε ανακοινώσει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θεωρεί ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο και πρότεινε όπως οι μέτοχοι της Ρanafoαποδεχθούν τη δημόσια πρόταση, υπό την αίρεση αναθεωρητικής ή ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.