ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεκάλογος επιχειρηματικών σχεδίων

Κατόπιν του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που δείχνουν υποψήφιοι επενδυτές για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα παρουσιάσουμε σήμερα τα κυριότερα στοιχεία του μέσω 10 βασικών ερωτημάτων που πρέπει να γνωρίζει κανείς προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα.

1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες (και όχι υπό ίδρυσιν) επιχειρήσεις κυρίως του τομέα της μεταποίησης.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα;

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ανήκουν στους κλάδους: Μεταποίηση, Ανακύκλωση, Πληροφορική, Δραστηριότητες Συσκευασίας, Πλύσιμο και Στεγνό Καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων κ.λπ.

-Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί διπλή δραστηριότητα π.χ. μεταποίηση – εμπόριο, τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν και οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιχορήγηση θα αναφέρονται στον κλάδο της μεταποίησης.

– Εχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν από την 1-1-2001.

– Πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

– Εχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους και μεταποιητική μονάδα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

– Ο αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση είναι από 0 μέχρι και 50 άτομα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

– Η επιχείρηση πρέπει να έχει από μέσο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη ίσο ή μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ έως 7 εκ. ευρώ.

3. Υπάρχουν χρονικά όρια ή όρια στον προϋπολογισμό των επιχειρηματικών σχεδίων;

Τα σχέδια αυτά θα είναι διετούς διάρκειας, ενώ ο κατώτατος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στα 28.000 ευρώ και ο ανώτατος μπορεί να ανέλθει στα 440.205,42 ευρώ.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου υπόκειται στους εξής πρόσθετους περιορισμούς:

– Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-15 άτομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, ο οποίος προέρχεται από τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη μεταποίηση, αποκλειομένου του κύκλου εργασιών που προέρχεται από εμπορική δραστηριότητα.

– Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 16-50 άτομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, όπως αυτός καθορίζεται και στην παραπάνω περίπτωση.

4. Πόσο είναι το ποσοστό της επιδότησης; Θα χρειαστούν και ίδια κεφάλαια;

Η επιδότηση ανέρχεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ ο υποψήφιος επενδυτής θα κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον το 40% ως ίδια συμμετοχή. Το υπόλοιπο 20% μπορεί, αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον επενδυτή, να είναι τραπεζική συμμετοχή (δάνειο), ειδάλλως θα πρέπει να είναι και αυτό ίδια συμμετοχή.

5. Τι δαπάνες μπορεί να κάνει κανείς συμμετέχοντας στο πρόγραμμα;

Οι Επιλέξιμες Ενέργειες του προγράμματος ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Επενδύσεις σε Πάγια και Αϋλες Επενδύσεις.

6. Ποιες είναι οι Επενδύσεις σε Πάγια;

– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού παραγωγής (κύριου, βοηθητικού).

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού CAD – CAM – CIM.

– Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στον χώρο του βιομηχανοστασίου.

– Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα «e-business management» και «e-business development» (BTB ή BTC, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).

– Προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).

– Αγορά λογισμικού ή ανάπτυξη λογισμικού για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής (η δαπάνη αυτή αναγνωρίζεται εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης).

– Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας.

– Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, ERP κ.λπ.).

Β Εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

7. Ποιες είναι οι Αϋλες Επενδύσεις;

– Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9000 του έτους 2000), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και EMAS κ.τ.λ.).

– Συμμετοχή σε «e-marketplaces».

– Ενέργειες συμμετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις. Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή στην ίδια έκθεση για δεύτερη φορά.

– Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση κάθε μορφής μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι μελέτες όπως π.χ. οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης marketing plan, benchmarking κ.λπ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. φοροτεχνικές υπηρεσίες ή συνήθεις νομικές υπηρεσίες).

8. Μπορεί κανείς να επιλέξει δαπάνες μόνο από μία κατηγορία (π.χ. εξοπλισμός) χωρίς να κάνει άυλες επενδύσεις;

Οχι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες δαπανών (πάγια και άυλες δαπάνες). Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια κάθε μορφής δεν μπορούν να είναι πάνω από 95%, ενώ οι δαπάνες για άυλες επενδύσεις κάθε μορφής δεν μπορούν να είναι πάνω από 30% του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

9. Ποιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες;

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά, ανέγερση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, οι δαπάνες αγοράς μεταφορικών μέσων (οι δαπάνες για απόκτηση κινητού εξοπλισμού παραγωγής είναι επιλέξιμες) καθώς και οι δαπάνες διαφημιστικού χαρακτήρα (έντυπα, καταχωρίσεις κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης εκτός της δαπάνης που αφορά το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου.

10. Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων;

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 29-2-2004.