ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

TPITH 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

VΙVΕRΕ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Προσαρμογή της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 4. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 5. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις-εγκρίσεις επ’ αυτών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ ΑΕΒΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 09:00, στην Αίθουσα Παρουσιάσεων της ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ, που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών. 2. Διάφορα άλλα θέματα αφορώντα τη λειτουργία της εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 10:00, στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρίας Κορωναίου 14, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών και β) με καταβολή μετρητών. 2. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε.

4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 11:00, στα γραφεία της εταιρείας (στο ισόγειο), Κηφισού 62 στο Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2003 έως 31-12-2003 έπειτα από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Εγκριση διάθεσης κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., καθώς και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1/2003 – 31/12/2003). 4. Εκλογή δύο τακτικών ορκωτών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2004 – 31/12/2004) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εγκριση αμοιβών μελών και γραμματέα Δ.Σ. για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 – 31/12/2004). 6. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. σε επιτροπές και έγκριση εφάπαξ αμοιβής για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 – 31/12/2004). 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εγκριση συμβάσεων εξαγοράς εταιρειών στοιχημάτων και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 9. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις.