ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Kego: μέρισμα 7 λεπτών

Τη διανομή μερίσματος ύψους 7 λεπτών ανά μετοχή θα προτείνει η διοίκηση της εταιρείας Kego προς τη γενική συνέλευση των μετόχων της. Τα κέρδη του 2003 σημείωσαν αύξηση 4,4% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 3,057 εκατ. ευρώ, έναντι 2,928 εκατ. ευρώ του 2002, παρά την επιβάρυνση με 137.047,95 ευρώ από τις υποτιμήσεις συμμετοχών, λόγω ζημιών της θυγατρικής «Αστερίας» και την πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού με 123.094,04 ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 2,73% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 26,911 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ύψος των 28,015 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3,85%. Τα τελικά καθαρά κέρδη της χρήσεως 2003 σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν στο ύψος των 1,993 εκατ. ευρώ έναντι 1,558 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 27,92%.