ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Multirama: έπειτα από τρία χρόνια επέστρεψε στην κερδοφορία

Σε κερδοφορία επέστρεψε η αλυσίδα καταστημάτων πληροφορικής Multirama, συμφερόντων του επιχειρηματία Παν. Γερμανού. Μετά μια τριετία δυσκολιών και σοβαρών προβλημάτων, η αναδιοργάνωση (με δραστικό περιορισμό καταστημάτων, αλλαγές στο μίγμα προϊόντων κ.λπ.) δείχνει να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας για τη χρήση του 2003, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,1 εκατ. από ζημίες της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ κατά το 2002. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου περιορίστηκε, όμως, στα 35,9 εκατ. από 50,1 εκατ. κατά το 2002, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εταιρείας, το οποίο περιελάμβανε αφενός την αδρανοποίηση των ζημιογόνων καταστημάτων και αφετέρου τη δημιουργία νέων, σε στρατηγικότερα γεωγραφικά σημεία, που δεν έχουν όμως «ωριμάσει» εμπορικά, ώστε να συνεισφέρουν ενεργά στις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας. Παράλληλα, με την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού του κόστους, η εταιρεία «έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πώληση προϊόντων υψηλού περιθωρίου κέρδους, γεγονός που αποτυπώνεται στην έντονη αύξηση των μικτών κερδών». Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 19,2% από 9,4% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στις ευνοϊκές συμφωνίες που πραγματοποίησε η εταιρεία με εγχώριους, αλλά και ξένους προμηθευτές. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης, πως οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν από 25,9 εκατ. το 2002 σε 16,9 εκατ. ευρώ το 2003. Στο πλαίσιο επικέντρωσης της εταιρείας στην κύρια δραστηριότητά της, προχώρησε στην πώληση παγίων στοιχείων, τα οποία δεν εξυπηρετούσαν το επιχειρηματικό της μοντέλο.