ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Προχωρούμε σήμερα στην παρουσίαση του νέου προγράμματος που απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύτηκε η σχετική προκήρυξη. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται πρόγραμμα που αφορά τον εκσυγχρονισμό Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, επομένως είναι μια καλή ευκαιρία για τον συγκεκριμένο κλάδο, να επωφεληθεί των επιδοτήσεων που προέρχονται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 14/10/2005.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 2.11 «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», και πρόκειται για τη Δράση ΔΡΑΣΗ 2.11.2 «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Σύμφωνα με το μέτρο θα ενισχυθούν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που θα περιέχουν επενδύσεις σε πάγια ή / και άυλες επενδύσεις. Το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού είναι 25.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο 100.000 ευρώ. Το συνολικό κόστος των άυλων επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ. Η διάρκεια του σχεδίου είναι εξάμηνη. Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει Δημόσια Χρηματοδότηση (επιδότηση) από 45% έως 55%, Ιδια συμμετοχή τουλάχιστον 25% και Τραπεζική συμμετοχή (δάνειο) για το υπόλοιπο ποσοστό.

Το ποσοστό επιδότησης είναι 45% για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, 55% για τη ζώνη πλάτους 20 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη αυτή, για όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 1991), για τις ΒΕΠΕ της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου, για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Καβάλας, Δράμας, για τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη νήσο Θάσο και τον νομό Δωδεκανήσου, και 50% για την λοιπή ελληνική επικράτεια.

Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι:

– Να λειτουργούν νόμιμα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

– Να λειτουργούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

– Να απασχολούσαν κατά το έτος 2004 με σχέση εξαρτημένης εργασίας από ένα (1) μέχρι και εννέα (9) άτομα (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι).

– Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.

– Να μην λειτουργούν με την μέθοδο του franchising.

– 50% και πλέον του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2004 να προέρχεται από την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών (με εξαίρεση τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στις οποίες απαιτείται μόνο το 25% και πλέον του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2004).

– Να είναι εγγεγραμμένες σε οικείο Επιμελητήριο.

– Να εντάσσονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα κ.ά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες παγίων είναι η αναμόρφωση ή / και ανακαίνιση ή / και μετατροπή καταστημάτων ή / και αποθηκευτικών χώρων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων (κυρίως χώροι, αποθήκες κ.ά.) καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας για το έργο αυτό (λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου, διακίνηση των εμπορευμάτων, ασφάλεια, υγιεινή, προστασία του περιβάλλοντος, παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση μέσα στον χώρο της επιχείρησης κ.λπ.), αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού για τους χώρους της επιχείρησης (μηχανοργάνωση, μεταφορικά μέσα -έως 20.000 ευρώ- κ.λπ.).

Οι άυλες επενδύσεις περιλαμβάνουν πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας – διασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας κ.λπ., εκτέλεση εκστρατειών διαφήμισης (έως 25.000 ευρώ), συμμετοχή σε Ειδικές Κλαδικές Εκθέσεις, υπηρεσίες συμβούλων (έως 20.000 ευρώ) κ.λπ.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Για την πραγματοποίηση δαπανών εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών, συμμετοχής σε εκθέσεις, πρέπει να έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί θα πρέπει να είναι καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος και να διατηρηθεί στην κατοχή της επιχείρησης τουλάχιστον για μια πενταετία.

Κάποιοι από τους πλέον δημοφιλείς κλάδους επιχειρήσεων που θεωρούνται επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι οι εξής: τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξοπλισμού, υδραυλικές εγκαταστάσεις, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων, φαρμακεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ), αποθήκευση, τηλεπικοινωνίες, χρηματοδοτική μίσθωση (λήζινγκ), ασφάλειες, δραστηριότητες χρηματιστών, ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας, μεσιτικά γραφεία ακινήτων, εκμίσθωση αυτοκινήτων, εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, παροχή συμβουλών σε θέματα υλικού εξοπλισμού πληροφορικής – λογισμικού και προμήθεια λογισμικού, δραστηριότητες λογιστικής, έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, διαφήμιση, εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού, δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες συσκευασίας, δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης, σχεδίαση μόδας, δραστηριότητες διακοσμητών εσωτερικών χώρων, δραστηριότητες οργανωτών εκθέσεων και συνεδρίων, δραστηριότητες εκπαιδευτών οδηγών, κέντρα («Φροντιστήρια») ξένων γλωσσών, μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, εκμετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων, πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων κ.λπ.

(Σημείωση: υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν αναφέρονται για λόγους οικονομίας χώρου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των οποίων οι κλάδοι δεν αναφέρονται, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον οδηγό του προγράμματος).