ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: το ανθρώπινο δυναμικό επίκεντρο στον ανταγωνισμό

Με δυνατότητα μικρών διαφοροποιήσεων τόσο στα χαρακτηριστικά των περισσότερων προϊόντων καθώς και στην τιμολόγησή τους, αφού οι αναλογιστές δεν δίνουν σημαντικά περιθώρια ελαχιστοποίησης του κόστους, στο επίκεντρο της στρατηγικής των τραπεζών για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού βρίσκεται ολοένα και περισσότερο η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι που θα δημιουργήσουν νέα ενιαία εταιρική κουλτούρα που θα δίνει ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους όλων των βαθμίδων και θα ενισχύει την παραγωγικότητά τους, θα είναι εκείνοι που θα βγουν νικητές στην κούρσα του ανταγωνισμού, επισημαίνει στην «Κ» ανώτερο τραπεζικό στέλεχος.

Από τους απολογισμούς των μεγάλων τραπεζών που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις, προκύπτει ότι οι τράπεζες δίνουν έμφαση στα εξής βασικά θέματα: Στη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης εντός του Ομίλου. Οι τράπεζες επιδιώκουν να καλύπτουν στελεχιακές θέσεις, που οδηγούν και σε διευθυντικές, πρωτίστως από εργαζόμενους στον όμιλο, δημιουργώντας έτσι κίνητρα παραγωγικότητας στο προσωπικό τους.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο προγράμματος ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, το 68% των 243 νέων στελεχιακών θέσεων εργασίας καλύφθηκαν από τον Ομιλο και το 32% από εξωτερική επιλογή.

Η Alpha Bank εφάρμοσε και το 2005 τη διαδικασία δημοσίευσης εσωτερικών ανακοινώσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας που προέκυψαν. Και στην περίπτωση της Eurobank, για να καλυφθεί κάθε θέση εργασίας που προκύπτει εξετάζεται η ανακατανομή καθηκόντων, η ανάθεση νέων καθηκόντων σε υπαλλήλους που αξιολογούνται ικανοί να ανταποκριθούν και η αναβάθμιση ρόλων όταν και όπου απαιτείται. Μόνο όταν εξαντληθούν όλα τα περιθώρια εσωτερικής κάλυψης μιας θέσεως, εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσληψης από την αγορά.

Στην ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας του προσωπικού. Η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει ότι νέα δυναμική ώθηση στη στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζεται μέσω ενός συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας. Η νέα πρωτοβουλία έχει στόχο να ενισχύσει τις ευκαιρίες διαλόγου, παρέχει στους εργαζομένους σφαιρική αντίληψη για τα σχέδια, τη στρατηγική και τους στόχους του ομίλου, τονώνει το αίσθημα της ομαδικότητας και καλλιεργεί μια ισχυρή τραπεζική κουλτούρα. Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνει η Alpha Bank στην αμφίδρομη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και στη ροή των πληροφοριών, προχωρεί σε συνεχή αναβάθμιση της εσωτερικής ιστοσελίδας της (intranet) και του εταιρικού της εντύπου. Η Eurobank έχει καθιερώσει συναντήσεις εργαζομένων απ’ όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και μονάδες της τράπεζας με τη διοίκηση για θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους.

Στον αυξανόμενο ρόλο της εκπαίδευσης. Ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στην εκπαίδευση των εργαζομένων σύμφωνα με τα στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε επενδύσεις 5,9 εκατ. ευρώ στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην Τράπεζα Πειραιώς σε ενοποιημένη βάση πραγματοποιήθηκαν 1.144 εκπαιδευτικά προγράμματα και καταγράφηκαν 206.168 ανθρωποώρες αυξημένες κατά 68% σε σχέση με το 2004. Στην Eurobank καταγράφηκαν 188. 000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης το 2005 από 153.000 την προηγούμενη χρονιά. Στην Alpha Βank δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Ο αριθμός των υπαλλήλων των μεγάλων τραπεζών που παρακολούθησε έστω και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο το 2005 φθάνει το 70% του συνολικού τους προσωπικού.

Στην πολιτική κινήτρων αμοιβών για την επίτευξη στόχων. Εφαρμόζεται πλέον σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού όχι μόνο από τις ιδιωτικές τράπεζες αλλά και από τις τράπεζες που το Δημόσιο διατηρεί συμμετοχή. Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Τάκη Αράπογλου στη γενική συνέλευση των μετόχων είναι χαρακτηριστικές: «Εστιάσαμε την προσοχή μας στην πραγματική μας δύναμη, στο δίκτυο καταστημάτων μας στο οποίο δώσαμε ξεκάθαρους στόχους που παρακολουθούνται στενά, στόχους που μετράμε και για την επίτευξή τους ανταμείβουμε ανάλογα τους υπαλλήλους μας».

Οι τράπεζές επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύουν στη δημιουργία αξίας και φήμης. Το τίμημα της εξαγοράς μιας μικρής τράπεζας στον ιταλικό νότο ανήλθε στο υπερδιπλάσιο της συνολικής της αποτίμησης αποκλειστικά και μόνο λόγω της υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του European Bank Training Network (EBTN) καθηγητής Mario Spatafora, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει για μια τράπεζα και τους μετόχους της το εξειδικευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.