ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων

H σημερινή μας παρουσίαση αναφέρεται στη δράση 1.4 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα: «Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση – Γ΄ Κύκλος».

Μετά την υλοποίηση δύο προκηρύξεων (τα έτη 2002 και 2004) για την ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχωρεί στην υλοποίηση μιας τρίτης προκήρυξης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησής τους, την ανάπτυξη των καινοτομιών και τη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί Δικαιούχοι» έχουν οριστεί τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), τα οποία και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και υποστηρίζουν τους επενδυτές κατά τη φάση συμπλήρωσης των πρoτάσεών τους.

Οι συνoλικoί πόρoι πoυ θα διατεθoύν από τo ελληνικό Δημόσιo και την Ευρωπαϊκή Ενωση για την ενίσχυση των επενδύσεων στo πλαίσιο της πρoκήρυξης αυτής ανέρχoνται σε πoσό εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (138.419.900 ευρώ).

Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης των επενδύσεων που θα υλοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στo πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τρεις (3) γεωγραφικές ενότητες οι οποίες ορίζονται παρακάτω. Τα ποσοστά αυτά, ανά γεωγραφική ενότητα, έχουν ως εξής:

1. Περιφέρεια Αττικής (πλην των νήσων αυτής και της επαρχίας Τροιζηνίας) και νομός Θεσσαλονίκης, ποσοστό 43%.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νήσος Κρήτη, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ποσοστό 47%.

3. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής και όλα τα νησιά της χώρας πλην της Νήσου Κρήτης, ποσοστό 50%.

Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική ενότητα είναι: α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Γεωγραφική Ενότητα 1: πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ). Γεωγραφική Ενότητα 2: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 ευρώ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ). Γεωγραφική Ενότητα 3: τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ). β) Για υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις. Γεωγραφική Ενότητα 1 δεν επιχορηγούνται

Γεωγραφική Ενότητα 2 & 3: τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες ή οι υπό ίδρυση νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

– Βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

– Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

– Ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες μεταποιητικών επιχειρήσεων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κατασκευή ειδών ένδυσης -κατεργασία και βαφή γουναρικών, κατεργασία και δέψη δέρματος- κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων, βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής, παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες κ.ά.

– Απασχολούν από 0-50 άτομα.

– Εχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ο οποίος κυμαίνεται: Για τη Γεωγραφική Ενότητα 1, από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 ευρώ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ).

Για τη Γεωγραφική Ενότητα 2, από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ).

Για τη Γεωγραφική Ενότητα 3, από τριάντα χιλιάδες (30.000 ευρώ) ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ).

Επίσης πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Οι ενέργειες οι οποίες χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν:

– Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης.

– Εξορθολογισμό, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης.

– Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων.

– Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

– Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης.

– Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας.

– Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

– Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.

– Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή.

– Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων επί οικόπεδου/ακινήτου, που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων, εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης, ή μίσθωση, ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος/εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η περίοδος της δεκαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου έως και 15 Ιουνίου.