ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤτΕ: και Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση και ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε πρόσφατα στις τράπεζες τη δημιουργία Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Οι μονάδες αυτές μαζί με την Εσωτερική Επιθεώρηση αλλά και τη Διαχείριση Κινδύνων δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και τις εσωτερικές δομές λειτουργίας των τραπεζών.

Σύμφωνα με τη σχετική πράξη (Μάρτιος 2006) του διοικητή της ΤτΕ κ. N. Γκαργκάνα, ευθύνη των μονάδων αυτών είναι η παρακολούθηση θεμάτων συμμόρφωσης της τράπεζας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τους κώδικες δεοντολογίας και ιδίως θέματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για το «ξέπλυμα χρήματος». Για τις μεγάλες τράπεζες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια ή διαθέτουν παρουσία στο εξωτερικό η λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από διοικητικά ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεράσιμο Μανωλάκενα, διευθυντή κανονιστικής συμμορφώσεως της Alpha Bank, «οι επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο τα πιστωτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κανονιστικού πλαισίου. H Μονάδα Κανονιστικής Συμμορφώσεως συμβάλλει ώστε να αποφεύγονται ποινές ή ζημιά στη φήμη της τράπεζας από την παρέκκλιση από το κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Alpha Bank έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2005, δηλαδή πολύ πριν από την απόφαση της ΤτΕ για την υποχρεωτική δημιουργία των μονάδων αυτών». Οι περιοχές κινδύνων κανονιστικής μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον κ. Μανωλάκενα, είναι:

– Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

– Καταπολέμηση της απάτης.

– Τρομοκρατία.

– Κανονισμοί «γνώρισε τον πελάτη σου».

– Τραπεζικό απόρρητο.

– Παρακολούθηση παραπόνων πελατών.

– Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

– Προστασία καταναλωτή.

– Χειραγώγηση αγοράς.

– Εσωτερικά οργανωτικά θέματα.

– Εσωτερικές απάτες, σκοπιμότητες ή κακόβουλες προθέσεις υπαλλήλων.

– Σύγκρουση συμφερόντων.

– Υποχρεώσεις προς τρίτους.

– Τεχνολογικοί κίνδυνοι.

– Επιχειρηματικές συνεργασίες, outsourcing, συμφωνίες ανάληψης αντιπροσωπειών.