ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων

Η Δράση «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων», του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή οικονομικά αξιοποιήσιμων ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της παρούσης Δράσης, έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στη διάθεση και οικονομική εκμετάλλευση υπάρχοντος, ή νέου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (είτε μεμονωμένες, είτε ως μέλη ενώσεων), οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Η επιχείρηση διατηρεί πολιτιστικό περιεχόμενο, ή αποκτά πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο (που βρίσκεται στην κατοχή/ κυριότητα) τρίτων. Η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώσει το δικαίωμα χρήσης και οικονομικής αξιοποίησής του, προς εκμετάλλευση, πολιτιστικού περιεχόμενου. Στην περίπτωση πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχόμενο τρίτων, η επιχείρηση χρειάζεται να προσκομίσει τα κατάλληλα συμφωνητικά συνεργασίας που έχουν συναφθεί με τους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το προς εκμετάλλευση πολιτιστικό περιεχόμενο καθώς και τις αντίστοιχες συμβάσεις/ άδειες εκμετάλλευσης – διαχείρισης, οι οποίες πιστοποιούν τη δυνατότητα χρήσης και εμπορικής αξιοποίησης του εν λόγω πολιτιστικού περιεχομένου.

Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, αρκεί και μία μόνο επιχείρηση (μέλος αυτής) να πληροί την παρούσα προϋπόθεση, η οποία όμως θα αφορά το σύνολο του προς αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου τρίτων.

2) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση / κάθε μέλος ένωσης έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση.

3) Η επιχείρηση / κάθε μέλος ένωσης κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

4) Η επιχείρηση / κάθε μέλος ένωσης δεν είναι ή δεν έχει χρηματοδοτηθεί ως τελικός δικαιούχος έργων στο πλαίσιο των προσκλήσεων 65 και 78 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚτΠ».

5) Η επιχείρηση / κάθε μέλος ένωσης λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι χρηματοδοτείται: Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα προταθεί για ένταξη στη Δράση θα πρέπει να εντάσσεται σε μια, ή περισσότερες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: «Παραγωγή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου»

Περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτιστικών προϊόντων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: «Διαχείριση, Διάθεση και Προβολή Ψηφιοποιημένου Πολιτιστικού Περιεχομένου» Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών. Στον επιλέξιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: B Μηχανογραφικός Εξοπλισμός – H/Y.

– Servers.

– Συστήματα/Μέσα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων (disk storage, CD/DVD -RW).

– Περιφερειακός εξοπλισμός – σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές ψηφιακής εγγραφής βίντεο.

Οι δαπάνες εξοπλισμού, μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Κόστος προμήθειας του καινούργιου εξοπλισμού.

– Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και παραμετροποίησης/ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.

– Κόστος ενημέρωσης/εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση – διαχείριση του εξοπλισμού.

Το λογισμικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:

– Λογισμικό για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των αρχείων.

– Εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο (π.χ. σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, υλοποίηση δικτυακού κόμβου).

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Κόστη αρχικοποίησης και θέσης σε λειτουργία έτοιμου λογισμικού (π.χ. παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση, εγκατάσταση).

– Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού. Στην προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής των αδειών χρήσης π.χ. ανά χρήστη / ταυτόχρονο χρήστη ή ανά Server κ.λπ.

– Το κόστος ενημέρωσης/εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση – διαχείριση του λογισμικού.

– Το κόστος συντήρησης των εφαρμογών για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τη λήξη του έργου.

Στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται όσες αφορούν τις αναφερθείσες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών, καθώς επίσης και δαπάνες Υπηρεσιών Συμβούλων Διαχείρισης του έργου που αφορούν:

α. Τη σύνταξη της πρότασης και την κατάρτιση του φακέλου υπαγωγής στη Δράση. Σημειώνεται ότι η δαπάνη Υπηρεσιών Συμβούλων Διαχείρισης που αφορά τη σύνταξη της πρότασης μπορεί να προηγείται της έναρξης υλοποίησης του έργου.

β. Τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου.

Είδος ενίσχυσης

Δίνεται επιχορήγηση 40%. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 250.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ (ήτοι το 40% του μέγιστου προϋπολογισμού). Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση, ανέρχεται στα 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέλθει στο 1.500.000 ευρώ, εφόσον τηρείται το παραπάνω όριο ανά συμμετέχουσα επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης. Για τις επιλέξιμες δαπάνες, ανά κατηγορία ενέργειας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

– Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

– Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης και πριν από τη λήξη του έργου.

Οι προτάσεις κατατίθενται από 9 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου.