ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου από την Aspis Bank

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank. Η τράπεζα ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη της αύξησης με την καταβολή 52,7 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε σε 16.610.797 και το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ 59,8 εκατ. ευρώ έναντι μετοχών προς διάθεση 14.649.093 αντίστοιχου ποσού ευρώ 52,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,13 φορές. Ειδικότερα, ποσοστό 88,8% εκ του συνολικού ποσού της αύξησης καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσοστό 11,2%, που αντιστοιχεί σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, διετέθη σε όσους μετόχους άσκησαν δικαίωμα προεγγραφής.