ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δέκα απαντήσεις για Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης

Κατόπιν του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που δείχνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υποψήφιοι επενδυτές για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης», θα παρουσιάσουμε σήμερα, μέσω 10 βασικών ερωτημάτων, τα κυριότερα στοιχεία του που πρέπει να γνωρίζει κανείς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα.

1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης»;

Το πρόγραμμα αφορά: Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ μεταποίησης. Υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ. Υφιστάμενες, ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ λοιπών κλάδων του τριτογενούς τομέα.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υφιστάμενων ΜΜΕ είναι: Να απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους (μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), και ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 ευρώ) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) σε ετήσια βάση.

3. Ποιες είναι οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος;

Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, παρόλο που εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της κάθε περιφέρειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για την περιοχή της Αττικής, επιλέξιμες είναι τοπικές ζώνες που οριοθετούνται στους δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αθήνας, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ασπρόπυργου, Καματερού, Κορυδαλλού, Μεγάρων, Μοσχάτου, Περιστερίου και Τροιζήνας.

Γι’ αυτό οι επενδυτές πρέπει να συμβουλευτούν οπωσδήποτε το παράρτημα της ΚΥΑ που αναφέρει τις επιλέξιμες αστικές ζώνες.

4. Υπάρχουν όρια στον προϋπολογισμό των επιχειρηματικών σχεδίων;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 165.000 ευρώ).

5. Πόσο είναι το ποσοστό της επιδότησης; Θα χρειαστούν και ίδια κεφάλαια;

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης (επιδότησης) ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (40%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 20%.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό του είναι 20%.

6. Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες για τις Επιχειρήσεις Μεταποίησης;

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση ενέργειες είναι:

– Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης.

– Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης.

– Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων.

– Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

– Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης.

– Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας.

– Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

– Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.

– Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή.

7. Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες για τις επιχειρήσεις Τουρισμού;

Επιλέξιμες ενέργειες για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι:

– Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

– Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

– Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.

– Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, INFOKIOSK, πολυμέσα κ.λπ.).

8. Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες για τους λοιπούς κλάδους του τριτογενούς τομέα;

Επιλέξιμες ενέργειες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του τριτογενούς τομέα εκτός τουρισμού είναι:

– Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

– Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

– Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.

– Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.).

– Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.

9. Τι δαπάνες μπορεί να κάνει κανείς συμμετέχοντας στο πρόγραμμα;

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για την υλοποίηση των προαναφερθεισών ενεργειών περιλαμβάνουν:

– Κτίρια και εγκαταστάσεις: Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.

– Εξοπλισμό: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται και αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, ψυγεία κ.λπ.), αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

– Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος.

– Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή/και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος.

– Συστήματα αυτοματοποίησης: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.

– Δικαιώματα τεχνογνωσίας: Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ).

– Δαπάνες προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, ή μελέτες, ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για το λανσάρισμα ενός νέου, ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος, σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός και ότι στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οποιασδήποτε κατηγορίας.

10. Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων;

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2007.