ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Μαύρη τρύπα» και οι Ολυμπιακές Αερογραμμές

Διαρκώς επιδεινούμενη εμφανίζεται να είναι η κατάσταση για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, τη νεοσύστατη εταιρεία που απορρόφησε το πτητικό έργο της Ο.Α. και της Αεροπλοΐας και πετά από τις 11 Δεκεμβρίου 2003.

Ο ισολογισμός των Ολυμπιακών Αερογραμμών για το 2005 που δημοσιεύθηκε μόλις προ τριημέρου εμφανίζει την αλγεινή εικόνα της επιχείρησης, η οποία έκλεισε την περασμένη χρήση της με συσσωρευμένες ζημίες (και προηγούμενων χρήσεων) ύψους 233 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι και υπό τον νέο εταιρικό μανδύα συνεχίζονται οι απώλειες και μάλιστα διευρύνονται.

Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές κατά τη διάρκεια των 750 ημερών λειτουργίας τους (δηλαδή από τις 11-12-2003 μέχρι και τις 31-12-2005) παράγουν ημερησίως ζημίες ύψους 310.660 ευρώ. Από την άλλη, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του 2005, η εταιρεία έχει ημερήσια έσοδα που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ (1,96 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια).

Από τα στοιχεία λοιπόν της χρήσης του 2005, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές εμφανίζουν κύκλο εργασιών 715,1 εκατ. ευρώ (από 642,8 εκατ. ευρώ το 2004) και κόστος υπηρεσιών 697,3 εκατ. ευρώ από 612,2 εκατ. ευρώ πρόπερσι. Με την προσθήκη αυξημένων έκτακτων εξόδων, προβλέψεων και εξόδων που δεν είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες χρήσεις, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές αύξησαν τη ζημία χρήσης (2005) στα 123,7 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το 2004. Ετσι ένα χρόνο πριν οι ζημίες εις νέον έφθασαν τα 233 εκατ. ευρώ από 107,1 που ήταν το 2004, ενώ στο τέλος της τρέχουσας χρήσης οι συσσωρευμένες ζημίες ίσως ξεπεράσουν και τα 350 εκατ. ευρώ.

Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν ότι τα ίδια κεφάλαια (130,3 εκατ. ευρώ) έχουν εξανεμιστεί προ πολλού (είναι αρνητικά) και ότι συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης καταγράφεται ότι επί πέντε αεροσκαφών των Ο.Α. (Β-737) υπάρχουν υποθήκες 58.000 ευρώ υπέρ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 900.000 ευρώ υπέρ της Ολυμπιακής εταιρείας καυσίμων.

Η υπεραξία της επιχείρησης (Goodwil) αποτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ, η αξία των αεροσκαφών σε 120 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις των Ο.Α. έχουν ξεπεράσει τα 248,4 εκατ. ευρώ με κύριες αυτές προς προμηθευτές (122 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ) και προς το Δημόσιο (φόροι-τέλη 52 εκατ. ευρώ από 24,9 εκατ. ευρώ το 2004).

Οι επίδικες διαφορές (κυρίως εργατικά) εκτιμώνται σε 70 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία, διά της νομικής της υπηρεσίας, σημειώνει ότι μετά την προσφυγή στο ΔΕΚ κατά της απόφασης για επιστροφή παράνομων κρατικών ενισχύσεων 39,8 εκατ. ευρώ, αν υπάρξει απόφαση η επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.