ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής – επικοινωνιών

Κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν εκδηλώσει οι επιχειρήσεις για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών», καθώς και της ιδιομορφίας που παρουσιάζει η εφαρμογή του Προγράμματος, ως προς τις Περιφέρειες στις οποίες εφαρμόζεται και τις επιλέξιμες επιχειρήσεις ανά Περιφέρεια, διευκρινίζουμε σήμερα τα ακόλουθα. Κατ’ αρχήν το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 8 από τα 13 ΠΕΠ της χώρας. Αυτά είναι:

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού και Πληροφορικής. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 3.450.000 ευρώ.

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Πληροφορικής. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ.

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Πληροφορικής. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ.

ΠΕΠ Ηπείρου. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Πληροφορικής. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ.

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Τουρισμού. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 1.608.000 ευρώ.

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Μεταποίησης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 1.700.000 ευρώ.

ΠΕΠ Πελοποννήσου. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Τουρισμού. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ.

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού και Πληροφορικής. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχουν υφιστάμενες μόνο και όχι υπό ίδρυση ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους και ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού τριετίας τους κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 ευρώ) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τη θεματική ενότητα «μεταποίηση» είναι υφιστάμενες ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 και επιπλέον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ:

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (ΠΡΟΣΟΧΗ: Συγκεκριμένοι κωδικοί).

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες.

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης – κατεργασία και βαφή γουναρικών.

19 Κατεργασία και δέψη δέρματος – κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.

20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.

21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.

22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.

23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων.

28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.

30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.

33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων – κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.

34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχήματων.

36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.

37 Ανακύκλωση.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις των παρακάτω τομέων: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Τομέας Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας. Χαλυβουργικός τομέας. Ναυπηγική βιομηχανία.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τη θεματική ενότητα «τουρισμός»: Ολα τα είδη των Ξενοδοχείων και συγκεκριμένα:

Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. Ξενοδοχεία μεικτού τύπου. Ξενοδοχεία τύπου μοτέλ. Κάμπινγκ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις. Παραδοσιακά καταλύματα.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τη θεματική ενότητα, «επιχειρήσεις πληροφορικής»:

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.

51.84 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.

52.51 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν: Προμήθεια Εξοπλισμού: αφορά την προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού: αφορά την προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Παροχή Υπηρεσιών: περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταστούν λειτουργικές οι εφαρμογές λογισμικού της ενέργειας και να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρμογών.

Συνδρομές: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας ενέργειας μπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Πρότασης – Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 ευρώ).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό του είναι 25%.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από 4 Δεκεμβρίου 2006 μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών και οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 2 Φεβρουαρίου 2007.