ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο ενισχύουν τις παραγωγικές επενδύσεις

Παράλληλα με τις αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τη φορολογία εισοδήματος και τις απλουστεύσεις στον ΚΒΣ κατατέθηκε και τροπολογία – προσθήκη του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, με τον οποίο παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, λήγει στις 31/12/2006 ενώ οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

– Αλλάζει η διαίρεση της Επικράτειας για τον καθορισμό του ποσοστού των ενισχύσεων από τέσσερις περιοχές που ίσχυε μέχρι τώρα σε τρεις.

– Διευρύνεται η δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών σε σχέση με την ισχύουσα ρύθμιση η οποία προέβλεπε την αγορά βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παρέμεναν σε αδράνεια επί δύο τουλάχιστον έτη. Η νέα ρύθμιση θα αφορά την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά.

– Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης της αγοράς γης, μόνο για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές επιχειρήσεις και έως το 10% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

– Αναπροσαρμόζεται από το 8% στο 10% το ποσοστό επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο αναγνωρίζεται η ενίσχυση δαπανών μελετών συμβούλων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των επενδυτικών τους προτάσεων.

– Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν στον νόμο θα πρέπει να αφορούν:

– τη δημιουργία νέας μονάδας,

– την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,

– τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα,

– τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται, εφόσον δεν ικανοποιούν μία τουλάχιστον από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

– Η ταξινόμηση σε 5 κατηγορίες που ίσχυε για τον ορισμό των ποσοστών ενισχύσεων ενοποιούνται σε 2 και έτσι τα επενδυτικά σχέδια της 3ης, 4ης και 5ης αντιμετωπίζονται πλέον ως 1η κατηγορία, ενώ τα αντίστοιχα της 1ης και 2ης περιλαμβάνονται στη νέα 2η κατηγορία.

– Οι παρεχόμενες ενισχύσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (Πίνακας 1) ή εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή (Πίνακας 2).

Στα αρχικά ποσοστά υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται επιπλέον ποσοστά έως το 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως το 20% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι προσαυξήσεις δεν θα εφαρμόζονται, για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ.

– Μειώνεται από 15% σε 5% το ποσοστό αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

– Προβλέπεται η χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού του σχεδίου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

– Για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής οι επιχειρήσεις καταθέτουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση με την οποία ζητούν τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσης παραγωγικής επένδυσης. Παράλληλα υποχρεούνται, όπου απαιτείται, να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ)

– Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός νέου ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων που θα αναφέρεται σε νεοϊδρυθείσες μικρές επιχειρήσεις και θα προβλέπει την παροχή κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις, καθώς και σε εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους στις ενισχυόμενες περιφέρειες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή στις ενισχύσεις του νόμου όπως ισχύει, εκτός από αυτή της φορολογικής απαλλαγής, υποβάλλονταν έως και 16/11/2006. Αντίθετα, η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής είναι δυνατή έως και 29/12/2006.