ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΕΚ Α.Ε.

Β΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ’90 και ’96 της Εταιρείας, στις 12:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 31.533.443,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών εις νέον. 2. Εγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους μέχρι 101.558.750 ευρώ. 3. Εγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Ανακοινώσεις – Διάφορα θέματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ΤΕLΕΡΑSSΡΟRΤ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-ΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 2. Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 3. Εγκριση της υπογραφής της κατ’ άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕLΕΡΑSSΡΟRΤ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ-ΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 4. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (Employee stock option plan), καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 5. Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο, με θέμα ημερήσιας διάταξης: ανάκληση της απόφασης της από 27.10.2005 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, περί έγκρισης προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παρ. 9 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, στις 09.00, στα γραφεία της Εταιρείας, Θηβών 210, Αγιος Ιωάννης Ρέντης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.