ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλάζει το πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των εισηγμένων

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω της ιστοσελίδας της (www.hcmc.gr) δημοσίευσε το σχέδιο απόφασης για την εξειδίκευση ορισμένων υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προς την οδηγία 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξειδικεύει ορισμένες υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του Ν. 3556/2007 σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος-μέλος καταγωγής. Στην ίδια απόφαση γίνεται αναφορά στους όρους ανεξαρτησίας για τις εταιρείες διαχείρισης και τις ΕΠΕΥ, καθώς και στις ισοδύναμες απαιτήσεις που προκύπτουν όταν επιλέγεται άλλο κράτος-μέλος.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι υποχρέωση ενημέρωσης έχει κάθε μέτοχος εισηγμένης εταιρείας του οποίου το ποσοστό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του 3%.

Στο άρθρο 10 υπογραμμίζεται ότι «ως χρηματοπιστωτικά μέσα νοούνται οι κινητές αξίες, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου.

Επίσης, μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προβλέπονται στο σχέδιο απόφασης είναι: α) Στις εξαμηνιαίες εκθέσεις του Δ.Σ. που αφορούν ατομικούς και ενοποιημένους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις), οι εκδότες μετοχών δημοσιοποιούν τις σημαντικότερες συναλλαγές, β) η αναφορά στις συναλλαγές περιλαμβάνει τουλάχιστον το ποσό αυτών των συναλλαγών, το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου και τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές. Ακόμη τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές κάθε συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός αν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία.