ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προγράμματα για γυναίκες επιχειρηματίες

Από τον ΕΟΜΜΕΧ ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, έως την 31η Οκτωβρίου 2007. Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα έληγε την 1η Οκτωβρίου, αλλά όπως επισημάναμε και στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου, η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προτάσεων δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο site του ΕΟΜΜΕΧ.

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι:

– Χρηματοδοτεί όλες τις υπάρχουσες γυναικείες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, τομέων και νομικών μορφών χωρίς προϋπόθεση απασχόλησης.

– Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100%.

– Οι διαδικασίες κατάθεσης της πρότασης, αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης θα γίνονται ηλεκτρονικά.

– Δημιουργείται μητρώο θεματικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση των μικρών επιχειρήσεων.

– Υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για τους συνεταιρισμούς των γυναικών, τις γυναίκες ΑΜΕΑ και τις γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

– Το επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να υποβάλει μια γυναίκα είναι συνάρτηση του τζίρου, του αριθμού των γυναικών που επιχειρούν και της απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε υπενθυμίσει τα βασικά στοιχεία της Δράσης. Σήμερα θα αναλύσουμε περισσότερο τις επιλέξιμες ενέργειες, κυρίως τις συμβουλευτικές, και θα αναφέρουμε τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες περιλαμβάνουν:

– Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες (ανώτατο ποσό 8.000 ευρώ/επιχείρηση), στα θεματικά πεδία:

– γενικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές

– οργάνωση

– ανάπτυξη και υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων

– marketing και επιχειρησιακή επικοινωνία

– ανθρώπινο δυναμικό

– χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

– σχεδιασμός λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων

– πληροφορική

– άλλοι τομείς εξειδίκευσης.

Διαγνωστική μελέτη

Οι παραπάνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, θα πρέπει να οδηγούν σε λύσεις συγκεκριμένων προβλήματων που συνδέονται με τους σκοπούς ή τις ανάγκες της επιχείρησης, θα εφαρμόζονται με τη βοήθεια των Συμβούλων και θα συμβάλλουν στην οργάνωση και διαχείρισή της. Για παράδειγμα, η εκπόνηση μιας «Διαγνωστικής μελέτης» περιλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών της επιχείρησης, με σκοπό τον εντοπισμό των κύριων αδυναμιών και προβλημάτων της και τη διατύπωση προτάσεων που θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητά της, ενώ ο «Σχεδιασμός συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων και Οργάνωσης Αποθηκών» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση ή τη βελτίωση των συστημάτων αυτών με το ενδεδειγμένο λογισμικό, καθώς και τη εκπαίδευση του προσωπικού και των επιχειρηματιών κ.ο.κ.

Θεματικά εργαστήρια

– Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops) (μέχρι 1.500 ευρώ/γυναίκα).

Στα workshops θα αναλύονται διάφορα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης από εξειδικευμένα στελέχη, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προσωπικότητες του επιχειρησιακού κόσμου, εκπροσώπους συνδέσμων, τραπεζών κ.λπ. Επίσης θα μελετώνται, ανά ομάδες, συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν (team working).

– Συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 6.000 ευρώ/επιχείρηση), ανοικτά συνέδρια και ημερίδες (μέχρι 2.000 ευρώ/συνέδριο).

Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους.

– Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές (μέχρι 2.000 ευρώ/γυναίκα).

Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.

– Πραγματοποίηση διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας (μέχρι 8.000 ευρώ/επιχείρηση).

Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρίσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κ.λπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Μηχανοργάνωση

– Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης κ.τ.λ. και λογισμικού (μέχρι 15.000 ευρώ/επιχείρηση).

Ο εξοπλισμός αφορά τη μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με:

– Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

– Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.

– Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών.

– Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

– Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κ.λπ.).

Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces κ.λπ.