ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σειρά αποφάσεων στη συνεδρίαση του δ.σ. του Χ.Α.

Την εισαγωγή των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή στη κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α.

Η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία ελέγχεται κατά 63,6% από την εισηγμένη Τέρνα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και βιομάζα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

α) των 61.444.496 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Efg Eurobank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 25η Σεπτεμβρίου 2007, β) των 26.851 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό του συγκροτήματος. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2007 και γ) τις εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. εξέτασε και αποδέχθηκε τις τέσσερις πρώτες αιτήσεις εταιρειών, οι οποίες πληρούν τα σχετικά κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά. Οι εταιρείες αυτές είναι: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Proton Βαnk και Κύκλος χρηματιστηριακή. Ακόμη τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Χ.Α. ενέκριναν την απόκτηση της ιδιότητας του «Διαπραγματευτή» της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. της «Solidus χρηματιστηριακή».

Για τον οίκο FΤSΕ

Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σπύρος Καπράλος, σε δηλώσεις του σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του Οίκου FTSE για την αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θεωρώ ότι με την ψήφιση του νόμου για την Οδηγία MiFid, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2007, θα εκλείψουν οι όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην ελληνική αγορά σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά είμαι βέβαιος ότι η ελληνική αγορά δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί, δεδομένου ότι προχωράμε ταχύτατα στον εκσυγχρονισμό της, λαμβάνοντας κάθε δυνατό μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή. Το γεγονός αυτό, εξάλλου, αντικατοπτρίζεται και στην αυξανόμενη εισροή ξένων κεφαλαίων στο Χ.Α., που σήμερα ξεπερνά το 52% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου».

Ο FTSE ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα παραμένει στη λίστα «υπό παρακολούθηση» (watch list) με πιθανότητα υποβάθμισης στο πλαίσιο της φετινής, ετήσιας αναθεώρησης, επισημαίνοντας ότι το χρηματιστήριο δεν έχει εκπληρώσει ακόμη πέντε κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνεται, η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και το short selling.