ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων με το πρόγραμμα digi-lodge

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης digi-lodge, για την οποία, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του φορέα υλοποίησης «Ψηφιακές ενισχύσεις Α.Ε.», η υποβολή προτάσεων ξεκινά από 15 Σεπτεμβρίου και όχι την 1η Σεπτεμβρίου, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Σύμφωνα με τον Οδηγό της δράσης, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για:

– Την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεών τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται.

– Την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω Διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τους, και

– Την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο κ.λπ.

Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστικών μονάδων.

Οροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε: ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). Ολες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών. Ολα τα παραδοσιακά καταλύματα και όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). Επισημαίνεται ότι, για την επιβεβαίωση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι εξής Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ): α) ΚΑΔ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες του) με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ-1997, ή β) ΚΑΔ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες του), 55.3 (και οι υποκατηγορίες του) με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ-2008. Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι ΚΑΔ βάσει της Βεβαίωσης Εναρξης Δραστηριότητας καθώς και τυχόν μεταβολών. Σε περίπτωση που έστω ένας από αυτούς τους αριθμούς έχει ως πρόθεμα κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς, τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο.

– Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

– Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Εναρξης Δραστηριότητας πριν από την 01.01.2009.

– Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

Η Επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού De minimis, στα οποία η Επιχείρηση και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% ή έχει δικαίωμα ψήφου, έχουν λάβει κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της δράσης. Η ενίσχυση που θα λάβει η Επιχείρηση από την παρούσα δράση (η οποία λογίζεται ανά διακριτό ΑΦΜ και σωρευτικά για τις αιτήσεις που μπορεί να υποβληθούν ανά διακριτή άδεια λειτουργίας τουριστικής μονάδας), αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Ενέργειες

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη δράση «digi-lodge» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

– Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια, 50% – 80% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

– Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων (0% – 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

– Ασύρματη Επικοινωνία (0% – 25% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

– Ηλεκτρονική προώθηση προβολή (0% – 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

– Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης (0% – 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

Προϋπολογισμός, χρηματοδότηση και διάρκεια

Οπως αναφέρεται στον Οδηγό της δράσης, ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης γι’ αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.000 ευρώ (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 7.000 ευρώ.

Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε επένδυση είναι 60% του προϋπολογισμού ανά επενδυτική πρόταση και μέχρι του ανώτατου ορίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια των ενεργειών και των δαπανών, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Προθεσμία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

– Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη από Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

– Κεντρική Μακεδονία από Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

– Δυτική Μακεδονία από Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

Στερεά Ελλάδα από Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

– Αττική από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

– Νότιο Αιγαίο από Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου, ο ολοκληρωμένος φάκελος αίτησης υποβάλλεται εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.