ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Συνεργασία» για βελτίωση εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ανταγωνιστικότητας

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης «Συνεργασία», η οποία έχει προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής, μέσω της υλοποίησης έργων Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς, όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Οροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης, η προκήρυξη αφορά δύο Πράξεις:

Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 300.000 -1.000.000 ευρώ).

Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 – 3.000.000 ευρώ).

Και οι δύο Πράξεις της Δράσης απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων / ινστιτούτων, ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημοσίων και άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες-στόχοι) της Δράσης είναι οι επιχειρήσεις (η συμμετοχή των οποίων είναι υποχρεωτική στη σύμπραξη), ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών / αποδεκτών των προϊόντων / τεχνολογιών / υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης ή/και πειραματικής ανάπτυξης. Για τα έργα μικρής ή μεσαίας κλίμακας πρέπει να υπάρχει η μία από τις δύο κατηγορίες δράσεων, ενώ στα έργα μεγάλης κλίμακας μπορεί να συνυπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και πειραματικής ανάπτυξης.

Τομείς προτεραιότητας

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις είναι:

Υγεία: Καρκίνος, νοσήματα με μεγάλη συχνότητα στον πληθυσμό, ολοκληρωμένη ανάλυση βιολογικών συστημάτων.

Βιοτεχνολογία: Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Υψηλής ασφάλειας και ποιότητας τρόφιμα και αειφόρος παραγωγή τροφίμων. Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. Αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων παραγωγής και βελτιστοποίησης της υγείας του θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου.

Ενέργεια – περιβάλλον – κλίμα: Ερευνα για τη μελέτη κλιματικών μεταβολών, διεργασιών ανάδρασης και των επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον. Ερευνα και ανάπτυξη στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Νανοτεχνολογία: Νανοϊατρική και βιοϊατρική μηχανική. Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην ενέργεια, ή/και στο περιβάλλον ή/και στις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής και των επικοινωνιών ή/και στα λειτουργικά και έξυπνα υλικά.

Μεταφορές: «Πράσινες» οδικές και θαλάσσιες μεταφορές. Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστημάτων μεταφορών.

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες – πολιτισμός: Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες: Πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Κλωστοϋφαντουργία – μεταποίηση: Βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Νέες εφαρμογές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και των δύο πράξεων είναι οι εξής:

α) Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείμενο του έργου και στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της δεδομένης τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας.

β) Δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η «εμπορική» βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά δεν δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο άμεσα.

γ) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης)

δ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για μικρομεσαίες και ερευνητικούς φορείς.

ε) Δράσεις προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων και της συμμετοχής σε αντίστοιχα διεθνή δίκτυα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, στις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης, επιλέξιμες είναι: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για κτίρια, δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, συμπληρωματικές δαπάνες, δαπάνες αναλωσίμων.

Στις ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας ενισχύονται οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης, ενώ στις ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για μικρομεσαίες χρηματοδοτούνται: όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος, οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω κι αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνον εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο (αυτό ισχύει μόνο για τους ερευνητικούς φορείς). Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για τις επιχειρήσεις.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης σε επίπεδο έργου και στις δύο πράξεις θα ανέρχεται σε 80% κατά μέγιστο επί του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Προθεσμία υποβολής

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στη ΓΓΕΤ έως και την 16η Οκτωβρίου 2009. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή παράδοσης με εταιρεία ταχυμεταφορών, η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕΔ -ΕΤΑΚ μέχρι τις 16/10/2009 και ώρα 12.00.