ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση σχεδίων δράσης γυναικείων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Σχεδίων Δράσης από γυναικείες ΜΚΟ, στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)» (Α΄ & Β΄ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν, θα πρέπει να περιλαμβάνουν δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, οι οποίες θα αφορούν τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

– Στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.

– Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά.

– Στην καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.680.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης είναι η υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των ΜΚΟ / Γ.Ο., ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΚΟ / Γ.Ο., προκειμένου να μπορούν με περισσότερο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων να αναπτύξουν τη δράση τους, και ειδικότερα η ενίσχυση της συμβολής τους ως εταίρων της πολιτείας στον τομέα της ισότητας των φύλων, καθώς και του κοινωνικού τους ρόλου στη στήριξη των γυναικών και κοινωνικών ομάδων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, θύματα βίας κάθε μορφής, φυλακισμένες, αποφυλακισμένες, γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες Ρομά κ.λπ.).

Οι ενέργειες του Σχεδίου Δράσης πρέπει να ενισχύουν, να εμπλουτίζουν ή να αναβαθμίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η εκάστοτε ΜΚΟ / Γ.Ο., ή να την επεκτείνουν σε άλλους συναφείς – συμπληρωματικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα:

1) Κάθε Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ενέργειες συμβουλευτικής, πληροφόρησης, στήριξης γυναικών και τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:

– Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.).

– Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.

2) Οι προτεινόμενες ενέργειες πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

– Να αποτελούν αυτοτελή δράση σε σχέση με τη γενικότερη δραστηριότητα του φορέα ή και επέκτασή της.

– Να είναι πλήρως εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες.

– Να είναι χρονικά προσδιορισμένες.

– Να έχουν σαφή και αποτιμώμενα αποτελέσματα.

Για την υλοποίηση του κάθε Σχεδίου Δράσης προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία μιας θέσης πλήρους απασχόλησης (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης και για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Αποδέκτες της επιχορήγησης μπορούν να είναι γυναικείες οργανώσεις ή/και ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράσεις στο πεδίο της ισότητας των φύλων ή/και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό / νομιμοποιητικά έγγραφα. Στους σκοπούς της ΜΚΟ / Γ.Ο., όπως αναφέρονται στο καταστατικό της, πρέπει να περιλαμβάνονται η προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

– Λειτουργούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους σε αυτήν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και διαθέτουν εμπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και σε δράσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

– Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

– Διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

– Είναι οικονομικά ανεξάρτητες.

– Δεν είναι πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία ή κέντρα κατάρτισης.

– Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής Σχεδίου Δράσης που αφορά σε γυναίκες με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιμότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

– Κάθε ΜΚΟ / Γ.Ο. μπορεί να υποβάλει ένα Σχέδιο Δράσης.

– Για την υλοποίηση του κάθε Σχεδίου Δράσης προβλέπεται η κάλυψη του κόστους μιας θέσης πλήρους απασχόλησης (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) για την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και τον συντονισμό του Σχεδίου Δράσης.

– Κάθε Σχέδιο Δράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΜΚΟ / Γ.Ο. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικείων οργανώσεων και των (ΜΚΟ στην κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να μπορούν με περισσότερο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο να αναπτύξουν τη δράση τους. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβολής των ΜΚΟ / Γ.Ο. ως εταίρων της πολιτείας στον τομέα της ισότητας των φύλων, καθώς και του κοινωνικού τους ρόλου στη στήριξη των γυναικών, κοινωνικών ομάδων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, θύματα βίας κάθε μορφής, φυλακισμένες, αποφυλακισμένες, γυναίκες με αναπηρίες, γυναίκες Ρομά κ. λπ. μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

– Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 ευρώ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορά τη δημιουργία νέας θέσης πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης.

– Η διάρκεια των Σχεδίων Δράσης ορίζεται σε 24 μήνες.