ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 65.439.624 μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου της τράπεζας Marfin Popular Bank, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο. Επίσης ενέκρινε την εισαγωγή των 1.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Κορρές, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας Arneta Ltd, καθώς και των 4.588.137 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Μοχλός», νέας ονομαστικής αξίας 16 ευρώ, που προέκυψαν από το reverse split. Ακόμη, εγκρίθηκε η εισαγωγή των 1.922 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών του «Νηρέα», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 887 ομολογιών, ενώ εισάγονται 52.536.880 δικαιώματα προτίμησης επί των μετοχών της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου», που προκύπτουν από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 15.015.406,40. Τέλος, η επιτροπή ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας «Μύλοι Κεπενού».