ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμεσες ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις

Ενισχύσεις έως 75% του κόστους επένδυσης σε καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει έως και τις 2 Σεπτεμβρίου. Εκτός από άμεσες ενισχύσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά άλλων κινήτρων όπως φοροαπαλλαγές και επιδότηση μισθολογικού κόστους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται από τα κίνητρα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης πολυεθνικών εταιρειών.

Ενδεικτικά, οι τομείς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων που θα μπορούν να επωφεληθούν των κινήτρων είναι οι εξής: τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και εφαρμογές αυτών, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία με έμφαση εφαρμογών στα πεδία της βιοϊατρικής και της υγείας εν γένει, της αγροβιοτεχνολογίας και της διατροφής, νανοτεχνολογία και τεχνολογίες υλικών με έμφαση εφαρμογών στα πεδία των χημικών και των δομικών υλικών και εφαρμογών ηλεκτρονικής και μικροηλεκτρονικής, ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών και περιβάλλον/διαχείριση φυσικών πόρων και ανακύκλωση-αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων.

Οι κατηγορίες ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

– Επιχορήγηση κατά 75% του κόστους επενδυτικού σχεδίου (δαπάνες για γη, κτίριο, μηχανολογικό εξοπλισμό κ.ά.).

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά 75% για την απόκτηση μηχανολογικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού και για διάρκεια μέχρι 10 ετών.

– Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος στα μη διανεμόμενα κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά την πρώτη δεκαετία από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φόρος εισοδήματος από τον οποίο απαλλάσσεται η επιχείρηση μπορεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 75% του κόστους της επένδυσης. Η εν λόγω απαλλαγή συνίσταται στον σχηματισμό ανάλογου αφορολόγητου αποθεματικού.

– Ενίσχυση απασχόλησης. Συγκεκριμένα, επιδοτούνται οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από το επενδυτικό σχέδιο και η παραπάνω επιδότηση συνίσταται στην κάλυψη, για μία διετία, κατά 75% του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθαρών θέσεων απασχόλησης.

– Επιδότηση επιτοκίου κατά 75% του δανείου επένδυσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και όχι πέραν των δέκα ετών.

Στις ίδιες κατηγορίες κινήτρων μπορούν να υπαχθούν και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, με τη διαφορά ότι τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης είναι 30%.

Το προβλεπόμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης για να υπαχθεί μια επιχείρηση στις ευεργετικές αυτές διατάξεις είναι 30.000 ευρώ.