ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός ΕΤΕΑΝ για σύστημα πληροφορικής

Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής, πραγματοποιεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 123.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 12η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αμαλίας 26, Αθήνα, 3ος όροφος).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ώρα 11.30 π.μ.

Η παράδοση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που θα οριστεί στη συμφωνία μεταξύ εταιρείας και αναδόχου, το αργότερο έως την 14η Οκτωβρίου 2011. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί.