ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία ΙΟΒΕ και τουριστικών επιχειρήσεων

Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν χθες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η συνεργασία αφορά τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση εκ μέρους του ΙΟΒΕ των μακροοικονομικών μεγεθών και στατιστικών δεδομένων του τουριστικού τομέα, καθώς και του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας. Μάλιστα, η συνεργασία θα εγκαινιασθεί με την εκπόνηση πλήρους και τεκμηριωμένης πρότασης, που θα υποβληθεί προς το υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με το υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με στόχο τη δημιουργία σταθερού, ανταγωνιστικού και φιλοεπενδυτικού φορολογικού καθεστώτος για τις τουριστικές επενδύσεις, με παράλληλη βελτίωση των φορολογικών εσόδων. «Ο ΣΕΤΕ, ως εκπρόσωπος συνολικά του τουριστικού τομέα και ως κοινωνικός εταίρος, θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμη την επιστημονική υποστήριξη που μπορεί να παρέχει ένα ίδρυμα του κύρους του ΙΟΒΕ στην προσπάθειά του για δημιουργική παρέμβαση στα ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά θέματα της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ. «Το ΙΟΒΕ, καλύπτοντας ερευνητικά και επιστημονικά ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας, θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή δραστηριοποίησή του με τον τουρισμό, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ θα εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη του τουριστικού τομέα και θα είναι προς όφελος της οικονομίας συνολικά», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει τη συλλογή, κωδικοποίηση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για τη διεξαγωγή επιστημονικής και ανεξάρτητης έρευνας στο πεδίο της τουριστικής οικονομίας. Οι εκθέσεις και οι μελέτες που θα εκπονεί το ΙΟΒΕ, σε συνδυασμό με την επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, την καταγραφή και ανάλυση των καλών διεθνών πρακτικών και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης βάσης στατιστικών δεδομένων θα δίνουν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης των αποφάσεων και διαμόρφωσης προτάσεων τουριστικής πολιτικής. Παράλληλα, αντικείμενο μελέτης θα αποτελεί η καταγραφή της συμβολής του τουρισμού στους άλλους τομείς της οικονομίας, η δημιουργία ενός συστήματος εκτίμησης της τουριστικής ζήτησης μέσω πρόδρομων δεικτών, καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων απασχόλησης στον τουριστικό τομέα.