ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συγχώνευση θυγατρικής

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, καθώς και την έκθεση για τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω θυγατρικής ενέκρινε το Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 25/7/2012 ενέκρινε α) το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις από την Τράπεζα, και β) την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Επίσης, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Francois Turcot, να υπογράψει, με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας, το εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών.

Creta Farm

Δάνειο 44,1 εκατ.

Η Creta Farm προέβη στην έκδοση ενυπόθηκου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 44,138 εκατ. ευρώ, με διαχειριστή την Εθνική Τράπεζα και ομολογιούχους την ΕΤΕ, την EFG Eurobank, την Εμπορική, την Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου είναι αφενός η αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και αφετέρου η κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. Η διάρκεια δε αυτού είναι 8,5 έτη για το ποσό των 41.638.000 ευρώ και 3,5 έτη για τα υπόλοιπα 2.500.000 ευρώ.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κοινό ομολογιακό

Το Ιατρικό Αθηνών στις 12-07-2012 προέβη στην υπογραφή του προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΤΕ, Eurobank και Alpha Bank, με διαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 164 εκατ. εμπραγμάτως εξασφαλισμένου. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:

1) για την αναχρηματοδότηση του από 24/5/2007 κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 150 εκατ. και ανεξόφλητου πλέον κεφαλαίου 140 εκατ.

2) την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας ύψους 9 εκατ. προς τις ομολογιούχες τράπεζες, και

3) το υπόλοιπο ποσό ύψους 11 εκατ. για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών.

Αegean Αirlines

Αγορά μετοχών

Η Aegean Airlines ανακοινώνει ότι η Autohellas προέβη στις 24/7/2012 σε αγορά 3.012 μετοχών, αξίας 3.922,38 ευρώ, και στις 25/7/2012 σε αγορά 50 μετοχών της εταιρίας, αξίας 63,50 ευρώ.