ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προετοιμασία προτάσεων ενόψει νέου Αναπτυξιακού

Τον Οκτώβριο ξεκινά ο τέταρτος κύκλος κατάθεσης προτάσεων για ενίσχυση από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του νόμου, όπως ισχύουν μέχρι στιγμής, ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους.

Στόχος του νόμου είναι η στήριξη επενδύσεων, εστιάζοντας στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, η χώρα χωρίζεται σε τρεις ζώνες και οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του. Ο νέος νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Αναλυτικά:

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Δραστηριότητες

Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων θεωρούνται οι Συνεταιρισμοί και οι εμπορικής μορφής επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία). Οι προσωπικές επιχειρήσεις (ατομικές) θεωρούνται επιλέξιμες, όταν τα επενδυτικά τους σχέδια είναι ύψους κάτω των 300.000,00 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρονται επιλέξιμες δραστηριότητες για ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό:

Πρωτογενής τομέας, εκτός των εξαιρέσεων της Ε.Ε.:

– Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

– Γεωργία.

– Κτηνοτροφία.

Δευτερογενής τομέας:

– Μεταποίηση γενικά, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος.

– Παραγωγή ενέργειας, εκτός των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

– Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού.

Τριτογενής τομέας:

– Ξενοδοχεία τουλάχιστον 3*, εκτός από τις περιοχές που εξαιρεί η σχετική ΚΥΑ.

– Επενδύσεις τουρισμού υγείας.

– Τηλεπικοινωνίες (ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών κτλ.)

– Εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics 3PL)

– Μεταφορές.

– Ανάπτυξη λογισμικού.

– Δραστηριότητες προηγμένης και υψηλής τεχνολογίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια γενικά ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οταν το οικόπεδο δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης τότε πρέπει να:

– Εχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή

– Εχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Η 15ετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της.

– Αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή.

– Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

– Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά.

– Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, κ.ά.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Για έργα και προγράμματα Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

4. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.

Ορια προϋπολογισμού

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και ανέρχεται:

– Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

– Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

– Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 300.000 ευρώ.

– Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 200.000 ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

– Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

– Για πολυετή (2-5 έτη) επενδυτικά σχέδια στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικά σχέδια που δεν τηρούν τα ανωτέρω ελάχιστα αποδεκτά όρια απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα απαιτούμενα όρια δαπανών ανά κατηγορία.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, κυμαίνεται από 15% έως 55%.

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 20.000.000 ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, ποσοστό ενίσχυσης 5% επιπλέον των ποσοστών του παρατιθέμενου πίνακα και μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους.

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλύπτεται από τραπεζικό δανεισμό.

Για τον τέταρτο κύκλο υποβολής, οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο, στην αρμόδια υπηρεσία, από 1η έως την 31η Οκτωβρίου. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.