ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες τιμολογήσεις στις ασφάλειες

Σε ανατιμολόγηση των νέων ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και των νοσοκομειακών προγραμμάτων προσανατολίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να προσαρμοστούν στην απαγόρευση της τιμολόγησης με βάση το κριτήριο του φύλου, που τίθεται σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2012. Η απαγόρευση θεσμοθετήθηκε με κοινοτική οδηγία και οδηγεί στην πλήρη ανατροπή της ασφαλιστικής πρακτικής που βασιζόταν στη διάκριση των φύλων για την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων. Η ανατιμολόγηση θα στηριχθεί στους νέους πίνακες θνησιμότητας που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος και οι οποίοι απεικονίζουν τα νέα προσδόκιμα όρια ζωής και τις πιθανότητες επιβίωσης ανά ηλικιακή κατηγορία.

Η διάκριση αναμένεται να εφαρμοστεί στην περίπτωση των νοσοκομειακών και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που σήμερα αποκλίνουν περίπου κατά 10% στο κόστος που επιβαρύνει τα δύο φύλα. Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο και άρα συνταξιοδοτούνται για περισσότερα χρόνια, με βάση τους πίνακες θνησιμότητας που υιοθετεί ο ασφαλιστικός κλάδος για να τιμολογήσει το ασφαλιστικό προϊόν. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των νοσοκομειακών προγραμμάτων, οι γυναίκες -τόσο λόγω μακροβιότητας όσο και λόγω λιγότερων περιστατικών ασθένειας έπειτα από συγκεκριμένη ηλικία- θεωρούνται χαμηλότερου ρίσκου με αποτέλεσμα να πληρώνουν χαμηλότερο ασφάλιστρο σε σχέση με το ισχυρό φύλο.

Η αλλαγή της ασφαλιστικής πρακτικής αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων όπως οι ασφαλίσεις ζωής, στις οποίες παραδοσιακά οι γυναίκες επιβαρύνονται με χαμηλότερο ασφάλιστρο, αλλά και σε στροφή των εταιρειών από τα ισόβια νοσοκομειακά προγράμματα στα ετησίως ανανεούμενα. Η υποχρέωση κατάργησης της διάκρισης θα εφαρμοστεί για όλα τα νέα συμβόλαια, κατηγορία στην οποία, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνεται, δεν εμπίπτουν τα ετήσια ασφαλιστήρια υγείας και τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου, που βασίζονται στο σύστημα της αυτόματης ανανέωσης. Η πλειονότητα των νοσοκομειακών προγραμμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σήμερα είναι ισόβιας διάρκειας, αλλά ήδη αρκετές εταιρείες ακολουθούν πολιτική σταδιακής αποχώρησης από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων λόγω της αύξησης του κόστους υγείας που συνεπάγεται η ισόβια δέσμευση των εταιρειών, χωρίς παράλληλα το δικαίωμα να προχωρούν σε μονομερείς αυξήσεις. Η εφαρμογή της απόφασης για την κατάργηση της διάκρισης των φύλων στην τιμολόγηση, από την οποία εξαιρούνται τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, αναμένεται να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία, οδηγώντας την ελληνική αγορά σε νέου τύπου νοσοκομειακά προγράμματα που δεν θα υπόσχονται ισόβιες καλύψεις.

Ανάλογες είναι οι επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και δη σε αυτά που υπόσχονται ισόβια σύνταξη. Η τάση των γυναικών να ζουν περισσότερα χρόνια αυξάνει το κόστος για τα προγράμματα αυτού του τύπου και η κατάργηση της δυνατότητας διακρίσεων στην τιμολόγηση με βάση το φύλο θα θίξει ουσιαστικά τους άνδρες, τα ασφάλιστρα των οποίων εκτιμάται ότι προοδευτικά θα αυξηθούν.