ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα

Μεταβίβαση θυγατρικής

Η Αλουμύλ πώλησε το ποσοστό μετοχών που κατείχε στη θυγατρική Alumil ALBANIA SHPK, κι ανερχόταν σε ποσοστό 99,23% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, στη θυγατρική του Ομίλου Alumil GROUP LTD. Το συνολικό αντίτιμο της μεταβίβασης ανήλθε στο ποσό των 1.470.222.000 λεκ (11.683.127,11 ευρώ).

Αγορά ιδίων

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ προέβη στις 21 Αυγούστου 2012 σε αγορά 1.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6024 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 1.144,60 ευρώ

– Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 21/08/2012, σε αγορά 400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,724 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 292,84 ευρώ.

– Η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ προέβη την Τετάρτη 22/8/2012 σε αγορά 750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,455 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 341,25 ευρώ.

– Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ προέβη την 23/8/12 σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών ως εξής: αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,2488 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.995,00 ευρώ και σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,2850 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.140,00 ευρώ.

Sprider Stores

Η εταιρεία Sprider Stores A.E. ανακοίνωσε ότι η Εταιρεία DELTA PRIME HOLDINGS LIMITED, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Δωρόθεο Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προέβη την 22/08/2012 σε πώληση 1.100 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 58,30.

Μηχανική

Η Μηχανική A.E. ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου προέβη την 20ή Αυγούστου 2012 σε αγορά 6.000,00 κοινών μετοχών αξίας 1.032,00 ευρώ και 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 113,00 ευρώ, την 21η Αυγούστου 2012 σε αγορά 6.000 κοινών μετοχών αξίας 1.071,00 ευρώ και την 22η Αυγούστου 2012 σε αγορά 12.000 κοινών μετοχών αξίας 2.064,00 ευρώ και 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 115,00 ευρώ.

J&Ρ-Αβαξ

Σε αγορά 14.000 ονομαστικών μετοχών της J&Ρ-Αβαξ, αξίας 11.114,71 ευρώ, προέβη στις 23/8 η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, μέλος του Δ.Σ. της J&Ρ-Αβαξ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.