Αγρότες με μπίζνες πλαν

8' 44" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

H αγροτική επιχειρη΅ατικότητα, ένας όρος που στην Ελλάδα έγινε της

«΅όδας» τα τελευταία τρία χρόνια, από τη ΅ία κυοφορεί τις ελπίδες

και τις προσπάθειες για αναγέννηση του πρωτογενούς το΅έα, από την

άλλη περιβάλλεται από δεκάδες ΅ύθους, συντηρου΅ένους εν ΅έρει από

τα ΜΜΕ, που κυρίως σχετίζονται ΅ε τις φουσκω΅ένες στρε΅΅ατικές

αποδόσεις διάφορων καλλιεργειών και ΅ε τις θαυ΅ατουργές

εξαγωγές.

Από απολυ΅ένους, που αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό για να

αξιοποιήσουν τα παρατη΅ένα οικογενειακά χωράφια, ΅έχρι

επαγγελ΅ατίες «εξαφανισ΅ένων» κλάδων, π.χ. εργολάβους, η ελληνική

γη, ΅ε τις ελλιπείς υποδο΅ές και τα ση΅αντικά περιβαλλοντικά

προβλή΅ατα που δη΅ιούργησαν οι κακές γεωργικές πρακτικές,

υποδέχεται απότο΅α ένα κύ΅α ανθρώπων που αναζητούν την τύχη τους

στη γεωργία και τη ΅εταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Υπάρχει περίπτωση, ΅έσα από αυτήν τη στροφή στον αγρό, να προκύψουν

αγροτικοί επιχειρη΅ατίες και ΅ικρο΅εσαίες επιχειρήσεις, που

΅ελλοντικά θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονο΅ίας, ή

όλος αυτός ο ενθουσιασ΅ός θα καταλήξει σε ΅ία ακό΅η «φούσκα»;

Σύ΅φωνα ΅ε τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την

περίοδο 2007-2013, 8.155 άτο΅α, έως 40 ετών, εντάχθηκαν στο

πρόγρα΅΅α νέων αγροτών. Το ενθαρρυντικό είναι πως αυτή η καινούργια

αγροτική τάξη, που φαίνεται σταδιακά να δια΅ορφώνεται, έχει σαφώς

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από τις προηγού΅ενες γενιές.

Οπως προκύπτει από έρευνα της Α΅ερικανικής Γεωργικής Σχολής για το

2012, σε δείγ΅α 1.058 ατό΅ων στο νο΅ό Θεσσαλονίκης, οι νέοι αγρότες

είναι κατά ΅έσον όρο 12 χρόνια νεότεροι, κατέχουν πτυχίο

τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης, χειρίζονται το ∆ιαδίκτυο, αναγνωρίζουν

την αξία της ποιότητας στην παραγωγή πρώτης ύλης και, το

βασικότερο, προσεγγίζουν τη γεωργία επιχειρη΅ατικά. Βέβαια, η

αγροτική επιχειρη΅ατικότητα σίγουρα δεν ταιριάζει σε όλους. Εκτός

από το ότι κρύβει πολλές παγίδες, καθώς η φύση είναι απρόβλεπτη,

προϋποθέτει και την εκ βάθρων αλλαγή της αστικής νοοτροπίας.

«Γεωργία δεν γίνεται ΅ε τηλεχειριστήριο»

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρη΅ατικότητας της ΑΓΣ, το οποίο

ξεκίνησε πέρυσι ΅ε στόχο να αναδείξει επιχειρη΅ατικές ιδέες ατό΅ων

που επιθυ΅ούν να σταδιοδρο΅ήσουν στην αγροτική παραγωγή-΅εταποίηση,

περιλα΅βάνει σε΅ινάρια κατάρτισης οικονο΅ικού σχεδίου, αξιολόγησης

της αποδοτικότητάς του και βασικών αρχών ίδρυσης ΅ιας ΅ικρο΅εσαίας

αγροδιατροφικής επιχείρησης. Ο΅ως, το πρώτο ΅άθη΅α δεν έχει κα΅ία

σχέση ΅ε όλα αυτά. «Η ΅ετάβαση στον αγρό απαιτεί ΅εγάλες θυσίες,

τις οποίες οι συ΅΅ετέχοντες συνήθως αγνοούν. Πρέπει να

προσαρ΅οστούν στα ωράρια της φύσης και να ξεχάσουν τον αστικό τρόπο

ζωής. Γεωργία δεν γίνεται ΅ε τηλεχειριστήριο», ξεκαθαρίζει ο

Βαγγέλης Βέργος, διευθυντής του κέντρου.

Το δεύτερο πράγ΅α που διδάσκονται είναι να προσανατολιστούν στον

αγροδιατροφικό το΅έα και όχι να περιοριστούν στην αγροτική

παραγωγή. «Και την πιο ποιοτική πρώτη ύλη να παράγεις, αν δεν βρεις

τρόπους να τη ΅εταποιήσεις, το κέρδος σου θα έχει ΅ικρό “ταβάνι”.

Γι’ αυτό, παροτρύνου΅ε τους σπουδαστές να επεξεργάζονται ιδέες που

σχετίζονται ΅ε την αγροδιατροφή, η οποία ανα΅φισβήτητα είναι το

΅έλλον της γεωργίας. Από τον αγρό στο πιάτο, εκεί βρίσκεται πλέον

το “κλειδί” της επιτυχίας, και ας είναι οι ποσότητες περιορισ΅ένες.

∆εν αργεί ο καιρός που οι αγρότες θα παράγουν συγκεκρι΅ένα τρόφι΅α

για ειδικές ο΅άδες πληθυσ΅ών, όπως για παράδειγ΅α το αλεύρι χωρίς

γλουτένη», καταλήγει.


Οι απελπισ΅ένοι και τα γκότζι ΅πέρι


Κάτι άλλο που πρέπει να έχουν υπόψη όσοι θέλουν να γίνουν

επιχειρη΅ατίες του αγρού, είναι να καταστρώνουν βιώσι΅α οικονο΅ικά

πλάνα, τα οποία θα βασίζονται σε ενδελεχή έρευνα για την

καλλιέργεια ΅ε την οποία θα ασχοληθούν. «Τα άτο΅α που έρχονται σ’

ε΅άς είναι συνήθως απελπισ΅ένα και βιάζονται να βγουν από το

αδιέξοδό τους. Τις προάλλες, ΅ε επισκέφτηκε ένας οδηγός ντελίβερι

που ήθελε να φτιάξει κρασί χωρίς να έχει κα΅ία ιδέα από α΅πέλια.

Προφανώς τον απέτρεψα», ΅ου λέει ο κ. Νίκος Χαραλά΅πους, υπεύθυνος

ενη΅έρωσης νέων αγροτών στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονο΅ίας

Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζοντας ότι αξιολογεί τους φακέλους που υποβάλλονται για ένταξη

στα προγρά΅΅ατα ενίσχυσης, τον ρωτά΅ε πόσο επηρεάζονται οι άνθρωποι

από τα ΜΜΕ. «Οι περισσότεροι ακούν για τις επιδοτήσεις νέων αγροτών

και νο΅ίζουν πως ΅οιράζου΅ε χρή΅ατα. Αλλοι έρχονται ΅ε φουσκω΅ένα

΅υαλά από τις απίθανες αποδόσεις που διάβασαν στο ∆ιαδίκτυο και

πιστεύουν ότι θα πλουτίσουν αν σπείρουν γκότζι ΅πέρι ή ιπποφαές.

Τους συνιστού΅ε προσοχή και εγκράτεια. Ε΅άς ΅ας ενδιαφέρει να

δη΅ιουργού΅ε επιτυχη΅ένες θέσεις εργασίας, όχι ευκαιριακές

απασχολήσεις». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγρα΅΅α

των νέων αγροτών (επιδότηση έως 17.500 ευρώ), πέραν των ηλικιακών

και γεωγραφικών περιορισ΅ών, είναι η σύνταξη ενός βιώσι΅ου σχεδίου

΅ε ορίζοντα δεκαετίας (κοστίζει κατά ΅έσον όρο 1.000 ευρώ και το

συντάσσει ιδιώτης γεωπόνος). Το εγχείρη΅α δεν είναι απλό, αν

υπολογίσει κανείς ότι το διάστη΅α 2010-2013 εξακόσιοι δικαιούχοι

δεν ΅πόρεσαν να ανταποκριθούν και απεντάχθηκαν.

Πάντως, ακό΅η και για όσους δεν αποζητούν την κρατική ενίσχυση, το

στοίχη΅α της διάρκειας πρέπει να κερδηθεί. «Το οικονο΅ικό σχέδιο

δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Μπορεί να ξοδέψεις 1.500 ευρώ

απλώς για να διαπιστώσεις ότι το κόστος παραγωγής είναι πολύ πάνω

από τα ανα΅ενό΅ενα έσοδα. Κέρδος είναι και αυτό, σε γλιτώνει από το

στραπάτσο», ση΅ειώνει ο Φίλιππος Παπαδόπουλος, οικονο΅ολόγος και

διευθυντής στο Κολέγιο «Περρωτής». «∆εν θα πρότεινα σε κανέναν να

ξεκινήσει κάτι αν δεν υπάρχει ένας σταθερός ΅ισθός στην οικογένεια.

Μικρο΅εσαίος επιχειρη΅ατίας, που στέκεται ΅όνο στο πόδι της

επιχειρη΅ατικότητας, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες επιβίωσης.

Τι θα κάνει στην πρώτη στραβή;»

OLEUS / παραγωγή – τυποποίηση ελαιολαδου / Στο τελευταίο

στάδιο ΅ιας ΅εγάλης επένδυσης
Οι αδελφοί Λεωνίδας και Γιάννης Μουχλιάρης, 27 και 24 χρόνων

αντίστοιχα, ΅ε καταγωγή από τα Γιαννιτσά, επέλεξαν το 2010 να

επενδύσουν το πατρικό κεφάλαιο, ύψους 150.000 ευρώ, στην παραγωγή

βιολογικού ελαιολάδου. Αγόρασαν 70 στρέ΅΅ατα στους πρόποδες του

Πάικου, φύτεψαν 2.000 ελιές και φέτος έβαλαν ΅προς να στήσουν ένα

΅ικρό τυποποιητήριο. Ο προϋπολογισ΅ός του αγγίζει τις 500.000 ευρώ,

ενώ το 40% της επένδυσης επιδοτείται από τον αναπτυξιακό νό΅ο.

Επειδή η περιοχή τους δεν φη΅ίζεται στο εξωτερικό για το λάδι της

-και ΅έχρι να αποκτήσουν πλήρη παραγωγή από τις δικές τους ρίζες

που θα διαθέτουν στην τοπική αγορά-, επέλεξαν έναν ελαιοπαραγωγό

στη διάση΅η για το λάδι της Μεσσηνία, «έκλεισαν» ΅ια ποσότητα το

χρόνο, απέκτησαν επαφές στις ΗΠΑ και ανέθεσαν στον ∆η΅ήτρη Ανδρέου

και τη New Communication τη δη΅ιουργία του brand. Το λάδι «Oleus»

από την ερχό΅ενη άνοιξη θα διατίθεται στην Α΅ερική. Αν και η

επωνυ΅ία δεν ση΅αίνει τίποτα, είναι σύντο΅η, εύηχη και ευανάγνωστη

και παραπέ΅πει σε κάτι ΅εσογειακό. Η λιτή ΅αύρη ετικέτα στο

΅πουκάλι προσδίδει εκλεπτυσ΅ένο χαρακτήρα. Τα δύο αδέλφια έχουν

υπολογίσει ότι ΅ε τα χρή΅ατα των εξαγωγών θα έχουν τη δυνατότητα να

χρη΅ατοδοτούν τις ελιές τους και να κάνουν απόσβεση στο κεφάλαιο

που επένδυσαν. «Κινού΅αστε σε δύο κατευθύνσεις για να ΅οιράσου΅ε το

επιχειρη΅ατικό ρίσκο. Σχεδιάσα΅ε διαφορετικές στρατηγικές για τα

προϊόντα ΅ας, τις οποίες ακολουθού΅ε κατά γρά΅΅α. Μόνο έτσι θα

΅πορέσου΅ε σε δύο-τρία χρόνια να ζού΅ε από τις ελιές», αναφέρει ο

Λεωνίδας.

Bioterra / βιολογικά αυγά
 – Βιοπορισ΅ός στο πατρικό κτή΅α

΅έχρι τη σύνταξη

Το 2010, η 53χρονη Κυριακή Καραγκιολίδου, αδυνατώντας να

αντεπεξέλθει στην υψηλή φορολογία, αποφασίζει να κλείσει το

κατάστη΅α παιδικών ρούχων στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης και να

βιοποριστεί από το πατρικό αγρόκτη΅α, συνολικής έκτασης 5,5

στρε΅΅άτων. Αφού παρακολούθησε σε΅ινάρια αρω΅ατικών φυτών και

πτηνοτροφίας στο Κολλέγιο «Περρωτής» (28 ώρες/260 ευρώ ανά κύκλο),

οργάνωσε ΅εθοδικά την αυγοπαραγωγή της. «Επέλεξα να ασχοληθώ ΅ε τα

χωριάτικα αυγά ελευθέρας βοσκής, διότι πίστευα ότι η βιολογική

αγορά βρισκόταν σε κά΅ψη. Ο ΅έσος Ελληνας πλέον δεν ΅πορεί να δώσει

΅ισό ευρώ για ένα αυγό», υποστηρίζει η ίδια. Τρία χρόνια ΅ετά,

αισθάνεται δικαιω΅ένη. Παράγει η΅ερησίως περίπου 200 χωριάτικα αυγά

΅ε την επωνυ΅ία «Bio Terra», τα οποία διαθέτει σε γνωστή αλυσίδα

φούρνων της Θεσσαλονίκης. Οσα περισσεύουν τα ε΅πορεύεται στη

λιανική, ΅αζί ΅ε τα λαχανικά του ΅παξέ της και τις πίτες που

φτιάχνει. Μπορεί να ΅ην πλούτισε, ό΅ως εξασφάλισε έναν ρεαλιστικό

τρόπο επιβίωσης για τα χρόνια ΅έχρι να φτάσει σε ηλικία

σύνταξης.

Πώς στέλνεις λάδι στη Γερ΅ανία;

Οι περισσότεροι παραγωγοί ονειρεύονται ότι θα ταξιδέψουν τα

προϊόντα τους σε όλο τον κόσ΅ο, αγνοώντας ουσιώδη προαπαιτού΅ενα.

«Κατ’ αρχάς, για να συνεργαστείς ΅ε εθνική αλυσίδα σούπερ ΅άρκετ

στη Γερ΅ανία, όπως η Lidl και η Aldi, πρέπει να έχεις ΅εγάλη

παραγωγή (η ελάχιστη ποσότητα για έναν οινοποιό αγγίζει τα 200.000

΅πουκάλια ετησίως)», εξηγεί ο Γερ΅ανός Ραλφ Ούρ΅παν, ιδιοκτήτης της

Wine and nature, ΅ιας εταιρείας στο Α΅βούργο που συνεργάζεται ΅ε

Ελληνες οινοπαραγωγούς. «∆εύτερον, τα περιθώρια κέρδους, αν δεν

έχεις βιο΅ηχανική παραγωγή, είναι εξαιρετικά συ΅πιεσ΅ένα. Η

ακριβότερη φιάλη στα ΅αζικά υπερ΅άρκετ δεν ξεπερνάει τα 4,5 ευρώ.

Γι’ αυτό, εγώ θα συνιστούσα καταστή΅ατα που ενδιαφέρονται

περισσότερο για τη γαστρονο΅ία, όπως είναι η Metro ή ΅ικρότερα

ντελικατέσεν· εκεί οι τι΅ές είναι ανάλογες της ποιότητας των

προϊόντων».

Επίσης απαιτείται ΅ια ση΅αντική επένδυση στα κανάλια διανο΅ής και

στην προώθηση του προϊόντος. «Για να σε συ΅περιλάβει η Metro στη

λίστα της, ζητάει 5.000 ευρώ ως εγγύηση. Αν το προϊόν σου δεν

“τραβήξει” το πρώτο εξά΅ηνο, το βγάζει από το ράφι και δεν σου

επιστρέφει τα χρή΅ατα. Επιπλέον, κάθε χρόνο επιβαρύνεσαι το

λιγότερο ΅ε 15.000 ευρώ για προωθητικές κινήσεις. Οσο περισσότερα

ξοδέψεις στην προβολή, τόσο καλύτερα για σένα. Αλλιώς το ΅πουκάλι

σου θα συνωστίζεται στο τελευταίο ράφι και δεν θα του δίνει ση΅ασία

κανείς», ση΅ειώνει ο Ραλφ. Συν τοις άλλοις, στα έξοδα πρέπει ακό΅η

να υπολογιστούν η α΅οιβή της ΅εταφορικής εταιρείας και το υψηλό

ποσοστό του εισαγωγέα (΅.ό. 30% επί του τζίρου), τον οποίο είναι

δύσκολο να αποφύγεις – τουλάχιστον στην αρχή.

Μια εξαιρετική πρώτη ύλη δεν συνεπάγεται ότι θα ανοίξουν διάπλατα

οι αγορές του εξωτερικού. «Το πιο βασικό είναι να πραγ΅ατοποιήσεις

έρευνα αγοράς και κατόπιν να εξασφαλίσεις τη διανο΅ή. Αν δεν έχεις

΅ελετήσει σε βάθος τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού που

σκοπεύεις να προσεγγίσεις, δεν θα ΅πορέσεις να δη΅ιουργήσεις το

χαρακτήρα του προϊόντος σου», εξηγεί ο ∆η΅ήτρης Ανδρέου, ιδιοκτήτης

της εταιρείας επικοινωνίας New Communication στη Θεσσαλονίκη, η

οποία εξειδικεύεται στο σχεδιασ΅ό και στην προώθηση αγροτικών

προϊόντων. «Κέντρο σου πρέπει να είναι ο πελάτης, όχι εσύ. Είναι

απίθανο να αγοράσει ο ξένος το προϊόν σου, ακό΅η και αν είναι έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο, αν δεν ΅πορεί να προφέρει την επωνυ΅ία του, που

είναι το οκτασύλλαβο επώνυ΅ο του παραγωγού».


Τι (θα) κάνει το υπουργείο

Το… στοιχειω΅ένο Τα΅είο Αγροτικής Επιχειρη΅ατικό-τητας, που στο

παρελθόν είχε εξαγγελθεί από πολλούς υπουργούς και ακό΅α δεν έχει

δη΅ιουργηθεί, ανα΅ένεται 
να λειτουργήσει εντός Νοε΅βρίου. Σκοπός

του είναι η παροχή χα΅ηλότοκων δανείων σε αγρότες που επενδύουν σε

σχέδια βελτίωσης, σε όσους ασχολούνται ΅ε τη ΅εταποίηση και σε

ιδιώτες που επενδύουν στον αγροτικό το΅έα.

«Κύρια πολιτική ΅ας είναι να ενισχύσου΅ε στην πράξη τον το΅έα της

έρευνας και της καινοτο΅ίας ΅ε δράσεις και προγρά΅΅ατα», ση΅ειώνει

ο υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης. «Το επό΅ενο διάστη΅α ξεκινά΅ε νέα

δράση εκπαίδευσης των υποψήφιων αγροτών, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για

την εκπαίδευση και την επι΅όρφωσή τους σε νέα είδη και ποικιλίες ή

φυλές ζώων, για καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτη΅άτων που

προσφέρει η βιοποικιλότητα της χώρας ΅ας, σε συνδυασ΅ό ΅ε τη

΅όρφωση, την κατάρτιση και τις νέες τεχνολογίες». Επιπλέον,

προκει΅ένου να ΅ειωθεί η «διαρροή» στο εξωτερικό αξιόλογου

επιστη΅ονικού προσωπικού, 
το υπουργείο θα προχωρήσει στην πρόσληψη

100 ερευνητών -60 έως το τέλος του 2013 και άλλων 40 το 2014 στον

ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ-, που θα απασχοληθούν στους το΅είς της εφαρ΅οσ΅ένης

έρευνας και καινοτο΅ίας στον αγροδιατροφικό το΅έα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή