ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Dionic: Συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου για την έκδοση ομολογιακού δανείου

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας που είχε ορισθεί για σήμερα (7 Iανουαρίου 2014)
ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το
καταστατικό απαρτίας, για τη συζήτηση των θεμάτων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης των μετόχων
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση κοινού/ών ομολογιακού/ών
δανείου/ων με κοινές ομολογίες, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, το οποίο προτείνεται να
καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών.

Επίσης, η έκδοση μετατρέψιμου/ων ομολογιακού/ών δανείου/ων με
ομολογίες δυνητικώς μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της
εταιρείας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της
εταιρείας, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση
των πιστωτριών τραπεζών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
όλων των υφισταμένων μετόχων και των νέων μετόχων της εταιρείας που
θα έχουν συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.

Οι μέτοχοι καλούνται, επίσης, να εγκρίνουν την τροποποίηση των όρων
του από 8.10.2010 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας
αρχικού ποσού 1,5 εκατ. ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520.000
ευρώ κατόπιν της από 4.10.2013 απόφασης της συνέλευσης των
ομολογιούχων. Τέλος θα παράσχουν εξουσιοδότηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τις
παραπάνω αποφάσεις.


kathimerini.gr